Asukkaalle

Mitä muutos tarkoittaa maakunnan asukkaalle?

Uudistus tehdään, jotta kaikille suomalaisille pystytään tarjoamaan laadukkaat ja tasavertaiset palvelut myös muuttuvan maailman haasteissa. Näitä haasteita ovat muun muassa teknologinen kehitys, ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen. Moni asia toimii uudistuksen jälkeen kuten ennenkin, mutta uusiakin asioita on ilmestynyt.

Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa maakunta eikä enää oma kunta. Tavoitteena on, että palveluita on saatavilla nykyistä tasaveroisemmin kaikille: lapsille, nuorille, työikäisille ja vanhuksille. Kansalaisella on nykyistä laajempi oikeus valita, mistä hän hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja eli missä esimerkiksi käy lääkärissä. Maakunnan asukas voi siis valita joko julkisen tai yksityisen palvelun tai käyttää esimerkiksi järjestön palveluja. Näiden kaikkien asiakasmaksut ovat samat niissä palveluissa, jotka rahoitetaan julkisella rahalla.

Maakunnat huolehtivat myös alueensa taloudellisesta menestyksestä ja tekevät töitä yritysten kasvun ja ihmisten työelämän eteen. Työnhakijoiden ja yritysten palvelut on yhdistetty saman katon alle.

Myös digitaaliset ja liikkuvat palvelut lisääntyvät – useita asioita voi hoitaa itse verkkopalveluiden ja -toimintojen kautta. Tulevaisuudessa arkea tukevia palveluita voitaisiin integroida esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja toimintakeskuksien yhteyteen. Pohdinnassa ovat myös kauppakeskusten, kirjastojen tai muiden julkisten palveluiden yhteydessä toimivat palvelupisteet ja pyörien päällä kulkevat palvelut. Omaa ympäristöä, luontoa ja luonnonvarojen hyödyntämistä koskeva päätöksenteko tulee nyt lähemmäs asukasta.

Valtakunnallista tietoa uudistuksen vaikutuksista asukkaiden näkökulmasta on kerätty Omamaakunta-sivustolle:

Omamaakunta.fi

Minkälainen on oma maakuntani?


Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa, eli enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Kunnat ovat kovin erilaisia, niin pinta-alaltaan kuin asukasmäärältään ja ikärakenteeltaan.

 

Nykyisten toimintojen valossa tulevan maakunnan budjetti on noin 1,7 miljardia euroa. Maakunnan alueella asuu liki 412 000 ihmistä, mikä on n. 7,5 % koko maan väestöstä - väkiluku kasvaa vuoteen 2030 mennessä 25 000 henkilöllä.

Maakunnan pinta-ala on 44 000 neliökilometriä. Eteläisimmän ja pohjoisimman pisteen välinen etäisyys on lähes 400 kilometriä. Uudistuksen myötä kunnilta siirtyy maakunnille 557 rakennusta.

Pohjois-Pohjanmaalla maakuntaorganisaatio muodostuu 46 eri toimijasta:

 • 19 sote-organisaatiota
 • 7 ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta
 • 7 lomituspalvelualuetta
 • 7 maaseutuhallintoa
 • 2 pelastuslaitosta
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • TE-palvelut
 • Ely-keskus
 • Aluehallintovirasto

Nämä 46 organisaatiota yhdistyvät kahdeksi organisaatioksi, joten hallintoa voidaan tehostaa ja voimavaroja keskittää asiakkaiden palvelemiseen. Uuden maakuntaorganisaation lisäksi osa Elyn ja Avin tehtävistä siirtyy valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan.

Asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa

Uudistuksen myötä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet oman alueen kehitykseen ja tapahtumiin lisääntyvät. Näitä mahdollisuuksia ovat esimerkiksi maakuntavaalit, asukasraadit ja aloiteoikeus. Nuorisovaltuustot sekä vanhus- ja vammaisneuvostot vievät myös oman asuinalueen asioita eteenpäin.

Maakunnan asukkailla on äänestämisen lisäksi myös paljon muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Maakuntavaltuustolla on vastuu edistää näitä tapoja, niin että ne ovat monipuolisia ja vaikuttavia. Näitä tapoja voivat olla esimerkiksi:

 • järjestetyt keskustelu- ja kuulemistilaisuudet sekä asukasraadit
 • selvitykset asukkaiden mielipiteistä ennen päätöksentekoa
 • palvelujen käyttäjien edustajien valinnat maakunnan toimielimiin
 • palvelujen suunnitteleminen ja kehittäminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
 • asukkaiden osallistumismahdollisuudet maakunnan talouden suunnitteluun
 • tuki asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteiseen asioiden suunnitteluun ja valmisteluun.

Asukkaiden osallistumisen edistäminen on osa maakunnan toimintastrategiaa ja päätöksentekoa.

Asioista päättävät valitaan vaaleilla

Asukkaat päättävät, kuka maakunnassa päättää mm. työvoimatoimista, ympäristöasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kaavoituksesta, liikenneinfrasta ja maatalouden kehittämisestä.

Ensimmäisten maakuntavaalien tarkka ajankohta selviää sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännöstä.

Maakuntavaltuustolla on suuri vastuu ja paljon valtaa alueen kehittämisessä ja palveluiden järjestämisessä. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, mitä asioita omassa maakunnassa ajetaan. Maakuntavaaleissa voi äänestää täysi-ikäinen suomalainen, Suomessa asuva EU:n kansalainen tai Islannin tai Norjan kansalainen tai henkilö, joka on tullut EU:n ulkopuolelta ja asunut vähintään 2 vuotta Suomessa. Maakuntavaalien ehdokkaaksi voi asettua henkilö, jonka kotikunta on kyseissä maakunnassa. Henkilöllä tulee olla äänioikeus maakuntavaaleissa, ja häntä ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Maakuntavaltuusto käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa linjata maakunnan strategian ja tulevaisuuden suuntaviivat sekä vastata taloussuunnittelusta ja -päätöksistä. Maakuntavaltuusto tekee päätöksiä koko alueen parhaaksi, yli kuntarajojen. Maakuntavaltuustojen koot vaihtelevat maakunnan asukasmäärän mukaisesti: pienemmissä maakunnissa valtuutettuja on vähintään 59 ja suurimmissa vähintään 99. Pohjois-Pohjanmaalle valtuutettuja valitaan 79.

Uudistus lisää myös muita suoria vaikutusmahdollisuuksia. Saat mielipiteesi kuulumaan maakuntavaaleissa ja sen lisäksi muun muassa nuorisovaltuustojen, vanhus- ja vammaisneuvostojen, asiakasraatien, maakuntaaloitteiden ja maakunnallisten kansanäänestysten kautta.

Tutustu tarkemmin: vaalit.fi/maakuntavaalit


Vaikuta tulevaisuuden palvelujen rakentamiseen

Maakunnan asukkaana sinulla on jo uudistuksen valmisteluvaiheessa mahdollisuus osallistua tulevaisuuden palvelujen kehittämiseen.

Jos kaipaat tietoa uudistuksesta ja sen sisällöstä tai haluat jättää kommentteja tai kehitysideoita, tavoitat Popmaakunnan valmistelijat esimerkiksi:

Etusivun yhteydenottolomakkeella

Sähköpostilla osoitteesta tiedotus@popmaakunta.fi

Yksittäisten valmistelijoiden yhteystiedot aihealueittain löydät yhteystiedot-sivulta.

Keräämme valmisteluun saapuneita kysymyksiä näille sivuille uudistuksesta kysyttyä -otsikon alle.

Valmistelussa parhaillaan ajankohtaiset kyselyt ja muut vaikuttamismahdollisuudet löytyvät osallistu-sivulta.