Uudistuksesta kysyttyä

Mitkä kaikki kunnan ja valtion hoitamat toiminnot ja palvelut kuuluvat sote-uudistukseen? 

Uudistuksessa on koko sosiaali- ja terveydenhuolto, sekä perus- että erityispalvelut. Näitä ovat terveydenhuollosta mm. perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, hammashoito, äitiys- ja lastenneuvolat, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutus, sairaalapalvelut ja erikoissairaanhoito. Sosiaalipalveluista mukana ovat mm. lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus.

Miten uudistus vaikuttaa asiakasmaksuihin?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä uudistetaan. Tavoitteena on selkeämpi ja uusia palvelumuotoja vastaava asiakasmaksulaki. Asiakasmaksujen perusteista säädetään kokonaisuudessaan lain tasolla. Valtakunnallisia linjausten mukaisesti asiakasmaksut ovat mahdollisimman yhdenvertaisia ja kohtuullisia, eivätkä ne estä palvelujen käyttöä. Asiakkaiden maksuihin ei saa tulla kohtuuttomia korotuksia. Maakunnan palveluntuottajien asiakasmaksut olisivat samasta palvelusta samansuuruiset.

Palvelusta perittävän asiakasmaksun määrittelee aikanaan maakuntavaaleilla valittava Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto tai sen alainen toimielin lainsäädännön antamissa rajoissa. Tämä koskee kaikkea julkisrahoitteisia perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon palveluita. On todennäköistä, että lainsäädännössä määritellään palveluille maksimi asiakasmaksut ja maksukatot, joita maakunta ei voi päätöksillään ylittää.

Esimerkiksi tulevaisuudessa kuntalainen valitsee itselleen sotekeskuksen, josta saa mm. yleislääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluita. Sotekeskuksen palveluntuottaja voi olla julkinen tai yksityinen. Maakunta määrittelee ja perii sotekeskuspalveluista asiakasmaksut, jotka olisivat samat riippumatta siitä, onko tuottaja yksityinen vai julkinen. Tuottaja ei itse peri asiakkaalta asiakasmaksuja.

Miten valinnanvapaus lisääntyy pienillä paikkakunnilla? 

Valinnanvapautta laajennetaan useissa palveluissa. Sote-keskusten lääkäri- ja hoitajavastaanottotoiminnan lisäksi valita saa hammashoidon sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta sosiaalipalveluita (esim. kotipalvelu, asumispalvelu) ja terveydenhuollon palveluita (mm. fysioterapia). Näitä palveluita tuottavat hyvin erikokoiset tuottajat ja osin myös ammatinharjoittajat. On todennäköistä, että valinnanvapaus lisääntyy myös pienillä paikkakunnilla esim. kotihoidon ja terapiapalveluiden osalta ainakin. Lisäksi esimerkiksi uusia ikäihmisten asumisyksiköitä voi ilmaantua. Sote-keskusten ja suunhoidon osalta voi olla, että kaikilla paikkakunnilla ei ole useampia tuottajia. Viime kädessä maakunta varmistaa, että ilman palveluja ei tuolloinkaan jää, sillä maakunnalle on säädetty velvollisuus turvata palvelut haja-asutusalueilla. Joitakin palveluita voidaan tarjota myös uusilla tavoilla esimerkiksi verkkopalveluina tai kotiin tuotuna.

Jos valitsee maakunnan tarjoaman palvelun, voiko sitä käyttää eri paikkakunnilla kuten yksityistä palvelua?

Kiireellisissä päivystystapauksissa apua saa aina lähimmästä yksiköstä, kuten nytkin. Jos oleskelet väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, voit käydä toisen palveluntuottajan sote-keskuksessa tai hammashoitolassa, jollei paikkakunnalla ole valitsemasi palveluntuottajan toimipistettä. Sitä varten pitää tehdä maakunnalle ilmoitus tilapäisestä oleskelusta. Ilmoituksen voi tehdä valtakunnallisessa verkkopalvelussa tai muutoin kirjallisesti.

Mikä on sote-keskus?

Sote-keskuksesta saa hoitajan ja lääkärin palveluita sekä sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa. Sote-keskuksiin on tarkoitus tuoda palveluja myös joiltakin erikoislääketieteen aloilta.

Sosiaali- ja terveyskeskuksesta eli sote-keskuksesta asiakas saa perustason terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa. Sote-keskusten palveluja ovat esimerkiksi

 • terveysneuvonta
 • terveystarkastukset
 • yleislääkärin vastaanotot
 • toiminta- ja työkyvyn arvioinnit
 • sosiaalityöntekijän antama ohjaus ja neuvonta (ks. sosiaalipalvelut) sekä
 • tiettyjen erikoisvastaanottopalveluja.Jatkossa palveluita saa yhä enemmän myös eri muodoissa, kun liikkuvat palvelut ja verkkoasiointi lisääntyvät.

Tarvitaanko sote-uudistuksen jälkeen vapaaehtoisia sairasvakuutuksia?

Pääsy lääkärin vastaanotolle tulee todennäköisesti edelleen olemaan erilainen sote-keskuksissa ja vakuutuksilla rahoitettavassa yksityisessä terveydenhuollossa. Vakuutukset otetaan usein sen takia, että halutaan päästä hoitoon nopeasti ilman jonoja, vapaasti varata itselle sopiva vastaanottoaika tai päästä suoraan lääkärille ilman muun hoitohenkilökunnan arviointia. Vaikka valinnanvapauden tavoite jonojen lyhentymisestä julkisrahoitteisissa sote-keskuksissa toteutuisi, lääkärin vastaanottoa tarvittaessa todennäköisesti tehdään edelleen hoidontarpeen arviointi. Epätodennäköistä on, että vastaanottoajat olisivat täysin asiakkaiden vapaasti varattavissa. Kun valinnanvapaus tulee voimaan, se ei tarkoita, että kuntalaisella on mahdollisuus kävellä minkä tahansa yksityisen terveyspalvelun aulaan ja lääkärin vastaanotolle, ellei ole tarkoituksena maksaa koko lysti omasta lompakostaan tai vapaaehtoisesta vakuutuksestaan. Sote-uudistus ei näin ollen muuta vapaaehtoisten vakuutusten merkitystä.

Mitä kasvupalvelut tarkoittaa ja mitä palveluja ne ovat?

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen valtion tarjoamat yritys- ja työllisyyspalvelut. Kyseessä on sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä palvelu-uudistus, jolla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta halutaan vahvistaa. Kehittyneet digitaaliset palveluratkaisut ja markkinoiden hyödyntäminen palvelutuotannossa ovat uudistuksen tärkeimmät keinot parempien palvelujen rakentamisessa.

Maakunnallisina kasvupalveluina tulee järjestää

 • rekrytointi- ja osaamispalveluja
  Voidaan järjestää palvelukokonaisuuksia, jotka koskevat
 • Yritystoimintaa ja yrittäjyyttä
  Innovaatioiden kehittämiselle edellytyksiä luovia
  Kansainvälistymistä
  Lisäksi voidaan myöntää kasvupalvelujen rahoituslain mukaista rahoitusta 

Nämä sivut on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua varten. Uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

Tämä sivusto pidetään toistaiseksi avoinna, jotta kaikki valmistelun materiaali on avoimesti nähtävillä ja käytössä valmistelun dokumentointiin. Sivuston sisällöt arkistoidaan ja ne ovat käytössä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Sivuja ei kuitenkaan enää kaikilta osin päivitetä.