Ajankohtaista

22.02.2017

Pelastustoimi ja varautuminen -työryhmä etsii synergiaetuja

Pelastustoimen ja varautumisen työryhmän (TR3) vuoden 2017 toinen kokous pidettiin maakuntaliiton tiloissa 21.2.2017 klo 9:00-11:30.

Maakuntauudistuksen assistentti Niina Hentilä kertoi alkuun uudistuksen ajankohtaisista asioista maakunnassa. Päällimmäisenä on väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen nimeämisen valmistelu. Toimielimen kokoonpano alkaa olla hahmottunut: yhteensä 13 jäsentä kunnista, kuntayhtymistä ja siirtyvistä organisaatioista. Jäsenet ovat viranhaltijoita, joilla on laaja asiantuntemus omasta organisaatiostaan/ hallinnonalan toiminnasta.

PoPSTer-hankkeen asiantuntija Anu Vuorinen totesi omassa puheenvuorossaan, että PoPSTer-hankkeen esivalmisteluvaiheen loppuraportit ovat viimeisteltävänä. Ne julkaistaan mm. hankkeen internetsivuilla.

Työryhmän puheenjohtaja Petteri Helisten kertoi pelastustoimen ja varautumisen ajankohtaisista asioista valtakunnallisessa valmistelussa. Esillä on ollut erityisesti maakunnan varautumistehtävät. Tässä tavoitellaan mallia, jossa maakunta huolehtii omista varautumistehtävistään ja yhteensovittaa varautumistehtäviä maakunnan alueella. Maakuntien välisen varautumisen yhteensovitus on SM:llä. Perinteisen varautumisen ohella korostetaan palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamista sekä omassa palvelutuotannossa että palveluja hankittaessa. Laaja-alaisiin häiriötilanteisiin liittyvää koulutusta, kuten alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, keskitetään Pelastusopistolle.

Todettiin, että pelastustoimeen liittyvä laillisuusvalvonta keskitetään perustettavaan valtion lupa- ja valvontavirastoon (työnimenä LUOVA). Luovaan ei tule pelastustoimen ohjaamiseen liittyviä tehtäviä.

Tukes jää omaksi organisaatioksi, mutta jatkovalmistelussa mietitään mm. Tukesin ja Luovan työnjakoa.

Sote- ja maakuntauudistukseen sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät keskeiset lakiesitykset julkaistaan tällä tietoa 2.3.2017 (hallituksen esitykset).

Työryhmän sihteerit Heikki Levon ja Markus Vehkoja kävivät läpi pelastustoimen ja varautumisen nykytilan kartoituksen tilannetta. Kooste ja loppuraportti alkavat olla valmiit, joskin tarkennettavaa on. Selvitystyö on käytännössä läpileikkaus nykyisistä pelastustoimen ja varautumisen järjestelyistä Pohjois-Pohjanmaan alueella ja se luo pohjaa varsinaiselle pelastustoimen ja varautumisen valmistelulle maakunnassa. Esiselvitysvaiheen loppuraportti on tarkoitus saada valmiiksi 28.2.2017 mennessä.

Työryhmän sihteerit esittelivät myös koosteen maakunnan poikkihallinnollisten ja ylimaakunnallisten tehtävien kartoituksesta. Ehdotuksissa on laaja kirjo tehtäviä, joista voidaan löytää synergiaa ja työn tehostamista/järkevöittämistä/kustannussäästöjä. Kartoitus on koostettu taulukoiksi ja niihin voi edelleen esittää täydennyksiä (etenkin ylimaakunnallisiin tehtäviin). Taulukoita voi tiedustella sihteereiltä.

Helisten esitteli pelastustoimen ja varautumisen jatkovalmistelun organisointia. Valmistelua on tarkoitus jatkaa työparin tai muutaman henkilön muodostamissa alatyöryhmissä, joiden määrä tarkentuu lähiaikoina. Tässä vaiheessa on luonnosteltu seuraavia valmistelun aihekokonaisuuksia:

-  Pelastuslaitoksen organisaatio ja johtamisjärjestelmä

-  Pelastustoiminta, operatiivinen johtaminen, tilannekeskus

-  Sopimuspalokuntatoiminta

-  Riskianalyysi, palvelutasopäätös

-  Riskienhallinta: valvontatoiminta, turvallisuusviestintä

-  Ensihoito (palvelutuotannon näkökulma)

-  Maakunnan varautuminen

-  Pelastustoimen varautuminen: Turvallisuus (ns. Security-asiat) ja työsuojelu, aloushallinto, yleishallinto

-  Henkilöstöhallinto, työhyvinvointi

-  Osaamisen kehittäminen, koulutustoiminta

-  Tekniikka, kunnossapito, hankinnat, logistiikka

-  ICT-toiminnot

-  Omaisuus ja kiinteistöt

Jatkovalmisteluun nimetään henkilöt myöhemmin keväällä.

Kokouksen lopuksi käytiin läpi viestinnän suunnitelmaa. Viestintä tuottaa maakuntauudistuksesta, pelastustoimen uudistuksesta ja TR3:n työstä perehdytysaineistoa, joka toimii samalla tiedotteina valmistelutyön etenemisestä. Aineistoa on tarkoitus julkaista noin viikoittain. Julkaisukanavia ovat mm. pelastuslaitosten internetsivut ja mahdollisesti POPmaakunta-sivusto.

Seuraavat kokoukset 11.4.2017, 23.5.2017 ja 20.6.2017 klo 9.00. Maakuntaliiton tiloissa.

Tomi Honkakunnas

Viestinnän yhdyshenkilö (044 703 8608, tomi.honkakunnas@ouka.fi)