Ajankohtaista

05.09.2017

Uusi aikataulu, yhteiset raiteet – uudistustyö etenee Pohjois-Pohjanmaalla

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun saatiin lisäaikaa, kun maakuntien perustamista siirrettiin hallituksen päätöksellä vuoteen 2020. Vaikka työn vaiheistus muuttuu, jatketaan valmistelua Pohjois-Pohjanmaalla täydellä höyryllä.

Väliaikaishallinto aloittaa todennäköisesti ensi kesäkuussa, mihin saakka uudistuksen vastuuorganisaationa toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto. Valmistelua viedään eteenpäin jo keväällä perustetun, virkamiehistä koostuvan väliaikaisen valmistelutoimielimen ja kaksitoistajäsenisen poliittisen seurantaryhmän johdolla.  Sote- ja maakuntavalmistelu yhdistetään. Parhaillaan työn alla ovat jatkovalmistelun työsuunnitelma ja suunnitelma valmisteluun tarvittavan lisähenkilöstön rekrytoinnista. Molempia käsitellään väliaikaisessa valmistelutoimielimessä syyskuussa.

Valtiolta osoitetusta lisärahoituksesta sote- ja maakuntavalmisteluun saadaan tarkempaa tietoa syyskuun lopussa. Valmistelutyöryhmien raportit tulevat nähtäville maakuntauudistuksen internetsivuille.

Vastuuvalmistelijat luotsaamaan työryhmien työtä

Henkilöstöasioiden valmistelussa ovat aloittaneet vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen ja johdon sihteeri Katariina Ervasti. Henkilöstövalmistelussa on viime kevään aikana tehty esiselvitys kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Syksyllä 2017 aloitettavaksi suunnitellut henkilöstösiirtoneuvottelut ja yhteistoimintamenettelyt siirtyvät uuden aikataulun mukaisesti noin vuodella. Tarkemmista aikatauluista tiedotetaan, kun kokonaisaikataulusuunnitelma on valmis. Henkilöstä luovuttavia organisaatioita tiedotetaan ja ohjeistetaan syksyn aikana.

Talouden vastuuvalmistelijana toimii Jarkko Raatikainen.  Valmistelua on jatkettu työstämällä esivalmistelun loppuraporttia. Talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelu jatkuu valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Valtakunnallinen palvelukeskusyhtiö Hetli Oy on perustettu 16.6.2017.  Maakunnille on annettu marraskuun loppuun saakka aikaa ilmoittaa ratkaisu talous- ja henkilöstöhallinnon tuotantoyhtiön osalta. Esivalmistelussa tuottajayhtiöksi päädyttiin esittämään Monetra Oy:tä. Maakuntien budjetointia koskeva tilaisuus pidetään valtionvarainministeriössä 7.9.

Hallinnon kokoaikaisena vastuuvalmistelijana on aloittanut Sari Haataja. Hallinnon esivalmisteluvaiheessa on kevään aikana laadittu väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys sekä tehty sopimuskartoitus maakuntaan siirtyville organisaatioille ja organisaatioille, joilta siirtyy tehtäviä maakunnalle. Lisäksi on määritelty tiedonhallintatyön jatkovalmistelun pohjaksi pääpainopisteitä ja vaiheistettuja toimenpiteitä. Aikataulua päivitetään syksyn aikana muun muassa hallintosäännön, sopimusten, tiedonhallinnan, demokratian ja osallisuuden sekä hallinnon järjestelmien osalta. 

ICT-vastuuvalmistelijana on aloittanut Juhani Heikka. Työryhmän väliraportti on julkaistu 21.8.2017 ja se löytyy liitteineen maakuntauudistuksen internetsivuilta. Raportissa tunnistettujen osa-alueiden jatkovalmistelun tueksi käynnistetään asiantuntijoiden rekrytoinnit viikolla 35. Haettavaksi tässä vaiheessa tulee 5-6 ICT-asiantuntijatehtävää. Syksyn aikatauluissa on ICT-valmistelun rahoitushaut, maakunnan ICT-palvelujen järjestämisvaihtoehtoihin liittyvät selvitykset sekä tulevan maakunnan ICT-ratkaisujen suunnittelu. Yhtiön valmistelut ovat käynnistyneet ripeästi. Syksyn aikana valmistellaan yhteistyö ja työnjako kesäkuussa perustetun maakuntien valtakunnallisen ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n kanssa. ICT-työryhmässä on valmisteltu ohjeistusta kuntien ja kuntayhtymien ICT-investointien koordinoimiseksi.

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän vastuuvalmistelijana toimii Petri Keränen. Työryhmä jatkaa erityisesti sellaisten osa-alueiden suunnittelua, joihin liittyy vahva sote- ja kuntayhteistyö. Tällaisia ovat muun muassa monialaiset työvoimapalvelut, maahanmuutto, elinkeino- ja yrityspalvelut. Perustuslakivaliokunnan kannanotto soten järjestämisestä vaikuttaa myös kasvupalveluiden järjestämistapaan ja organisoitumiseen. Tarvitaan uudet valtakunnalliset linjaukset, jotka syntyvät syksyn aikana lainvalmistelun pohjaksi. Samaan aikaan on käynnissä erillisselvityksiä nykyisten ylimaakunnallisten tehtävien, esimerkiksi rakennerahastotoiminnan, järjestämisestä tulevissa maakunnissa.

Pelastustoimen ja varautumisen vastuuvalmistelijana toimii Petteri Helisten. Valmistelutyö etenee suunnitellusti ja alatyöryhmien työskentely on lähtenyt hyvin liikkeelle. Työn edetessä valmisteluun osallistuva joukko laajenee. Maakuntauudistukseen läheisesti liittyvä pelastustoimen valtakunnallinen uudistamishanke päättyy vuoden 2018 lopussa, mutta pelastustoimen kehittämistyö jatkuu osana maakuntien pelastustoimen valmistelutyötä. Pelastustoimen ja varautumisen valmistelutyön resursointi tarkastellaan myös uudelleen. Päätoimista valmisteluhenkilöstöä rekrytoidaan vuosille 2018-2019. Rekrytointisuunnitelma tarkentuu syksyn kuluessa.

Toimitilat ja kiinteistöt -kokonaisuuden vastuuvalmistelijana toimii Pasi Keskitalo. Tila-asioiden osalta ajankohtaista on maakuntien tilakeskuksen teettämä pilotti, jossa myös Pohjois-Pohjanmaa on mukana. Pilotissa määritellään tekniset arvot ja vuokrat.

Maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut -työryhmän vastuuvalmistelijana toimii Timo Lehtiniemi. Tällä hetkellä työryhmässä on käynnissä selvitys nykyisistä toimipaikoista ja työpisteistä, joita on useita kymmeniä eri puolella maakuntaa. Osa toimipaikkatiedoista on jo saatu, mutta saatuja tietoja on vielä tarkennettava. Eri sektorit selvittävät organisoitumisvaihtoehtojen suunnittelua varten nykyisen organisaation rakennetta toimintotasolla. Rakenteen selvittämisen avulla voidaan laatia vaihtoehtoisia organisoitumismalleja maakuntaorganisaatiolle. Työ antaa myös pohjaa maakunnan palvelu- ja toimipisteverkon suunnitteluun. Työn aikana selvitetään maaseutuhallinnon, lomituksen ja ympäristöterveydenhuollon mahdollisuuksia toimia samoissa alueellisissa toimipisteissä.

Maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö -työryhmän vastuuvalmistelijana toimii Jussi Rämet. Työryhmä on koostanut väliraportin nykytilanteesta ja resursseista. Pohjois-Pohjanmaalla on hyvät resurssit ja osaaminen. Ajankohtaisia asioita tällä hetkellä ja keskeisiä vaikuttavia asioita valtakunnan tasolla ovat maantielain uudistaminen ja alueiden käytön roolit. Työryhmä jatkaa toimintaa. 

Soten osalta valmistelu etenee PoPSTer-loppuraportin viitoittamaa tietä. Loppuraporttiin ja siinä esiteltyihin uusien palvelumallien resepteihin voi tutustua hankkeen nettisivuilla. PoPSTer-hankkeen selvityshenkilönä toiminut Hannu Leskinen on palannut päätoimiseen tehtäväänsä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaksi. Sote-valmistelua luotsaa vuoden loppuun saakka asiantuntija ja sisällöllinen vastuuhenkilö Sirkku Pikkujämsä.

 

Lisätiedot:

Maakuntauudistuksen projektijohtaja: Kimmo Hinno, p. 050 919 0578, kimmo.hinno@pohjois-pohjanmaa.fi

Maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö: vastuuvalmistelija Jussi Rämet, p. 040 5863 877, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi

Elinkeino- ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus: vastuuvalmistelija Petri Keränen, p. 08 295 026 727 tai 0400 197 187, petri.keranen@ely-keskus.fi

Pelastustoimi ja varautuminen: vastuuvalmistelija Petteri Helisten, p. 044 703 8601, petteri.helisten@ouka.fi

Maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut: vastuuvalmistelija Timo Lehtiniemi, 0295 038 094, timo.lehtiniemi@ely-keskus.fi

Henkilöstö: vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen p. 0400 688 270, juha.jaaskelainen@pohjois-pohjanmaa.fi

ICT: vastuuvalmistelija Juhani Heikka, p. 040 685 4041, juhani.heikka@pohjois-pohjanmaa.fi

Talous, omaisuus, vastuut ja velat: vastuuvalmistelija Jarkko Raatikainen p. 0400 154 743, jarkko.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hallinto: vastuuvalmistelija Sari Haataja, p. 040 482 9590, sari.haataja@pohjois-pohjanmaa.fi

Toimitilat ja kiinteistöt: vastuuvalmistelija Pasi Keskitalo, 08 315 6420, pasi.keskitalo@ppshp.fi

Sote: sisällöllinen vastuuhenkilö Sirkku Pikkujämsä, p. 050 576 8518, sirkku.pikkujamsa@pohjois-pohjanmaa.fi