Ajankohtaista

29.09.2017

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän kokoustiedote 28.9.

Kokouksessa luotiin katsaus maakuntauudistuksen valmistelun valtakunnalliseen ja maakunnalliseen tilanteeseen sekä kuultiin alatyöryhmien havaintoja ja päätelmiä heidän selvitystehtävissään.

Puheenjohtaja Petri Keränen loi aluksi katsauksen valtakunnallisesta valmistelusta. Keskushallinnossa käydään läpi paraikaa lakiluonnoksista annettuja lausuntoja. Perustuslakivaliokunnan lausunto vaikuttaa merkittävästi kasvupalvelujen suunnitteluun ja muotoiluun. Valtakunnallisen kasvupalveluyhtiön valmistelu on edennyt – sen toimialoja selvitetään ja toiminnan aloittamiseen on valmius jo ensi vuonna. Maakuntien rooli suhteessa valtakunnallisen yhtiöön on myös työn alla. Business Finlandin valmistelu etenee ja toiminta pyritään aloittamaan vuoden 2018 alusta. Linjausta tai päätöstä Luova-viraston aloitusajankohdasta ei ole esitetty. Lähitulevaisuudessa aloitetaan maakunnan talouden ja toiminnan simulointi: prosessin avulla saadaan käsitys tulevan maakunnan taloudellisesta kestävyydestä. Lopuksi todettiin myös, että suuret kaupunkiseudut ovat ilmaisseet yhä korostuneemmin halunsa ottaa vastuulleen työllisyys- ja yrityspalveluja.

Pohjois-Pohjanmaalla on järjestelty uudistuksen maakunnallista valmistelua muun muassa muodostamalla uusi sote- ja maakuntauudistuksen jäsenistä koostuva johtoryhmä ja nimeämällä poliittinen seurantaryhmä. Maakuntauudistuksen osalta neljä teemaryhmää jatkavat työtään, samoin kuin kuusi tukipalveluryhmää. Työryhmissä on päivitetty työsuunnitelmia ja hahmoteltu valmistelun etenemisen tiekarttaa. Tulevan maakuntakonsernin rakenteen hahmottelu on myös käynnistetty. Uutta suunnitteluhenkilöstä palkataan ensi vuonna, ja lisäksi muutosjohtajan ja sote-vastuuvalmistelijan paikat laitetaan hakuun.

Uudistuksen tilannekatsauksen jälkeen kuultiin tiiviit katsaukset alatyöryhmien selvityksistä ja käytiin yleiskeskustelua aihepiireistä. Mari Tuomikoski kertoi aluksi monialaisista työvoimapalveluista, mikä selvitystyö on saatu päätökseen. Keskisinä päätelminä työryhmä toteaa, että maakunnan alueella tulee jatkossakin olla riittävästi toimipaikkoja, jotta käyntiasiointi saadaan turvattua. Palvelut on perusteltua tarjota räätälöitynä ja asiakaslähtöisesti ketjutettuina. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja osaamisen lisäämiseen on kiinnitettävä huomiota, koska palvelujen kohderyhmässä on paljon haastavia asiakkaita.

Hanna Määttä jatkoi luomalla katsauksen maahanmuuton ja kotoutumisen teemoihin. Esityksen yhteydessä käytiin keskustelua, mitkä tehtävät ovat nyt ja jatkossa lakisääteisiä sekä mitkä ovat maakunnan strategisia valintoja. Kotoutumisen palvelumallit vaihtelevat tällä hetkellä kunnissa – ei ole yhtä toimintamallia. Ryhmän johtopäätöksinä Määttä muun muassa totesi, että kotoutumispalvelut ovat peruspalveluja ja jatkossakin tarvitaan lähipalveluja kasvokkain. Palveluja voidaan järjestää usean toimijan yhteistyönä ja maakunnat ja kunnat toimivat vahvassa integraatiossa. Sosiaalipuolen kotoutumispalveluihin tarvittaisiin maakunnallinen koordinaattori.

Lopuksi Keränen esitteli yrityspalveluja osana kasvupalveluiden kokonaisuutta. Tavoitteena on muotoilla ja tarjota tulevat yrityspalvelut yhden luukun periaatteella. Kuntien elinvoimatehtävät ja maakuntien kasvupalvelut tukevat toisiaan – kunnista ei siirry elinkeinotehtäviä maakunnille. Yrityspalvelujen tarjonnassa korostuu muun muassa asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus. Kasvupalveluja tuotetaan omana tuotantona (maakuntien liikelaitokset) ja vapaan markkinan kautta.

Lopuksi nostettiin muina asioina esiin, että kasvupalveluihin liittyviä pilottihankkeita on mahdollisuus toteuttaa – nyt tarvitaan rohkeita ja tuoreita ideoita. Tilannetietoa kasvupalveluista ja niiden sisällön ja tarjonnan suunnittelusta on myös syytä välittää maakunnassa. Kannatusta sai muutamien tilaisuuksien järjestäminen eri puolilla maakuntaa. Sopivaa ajankohtaa selvitetään. 

Työryhmän seuraavat kokoukset ovat 13.11.2017 klo 12–14 ja 16.1.2018 klo 12–14.

Lisätiedot:


Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727,

Työryhmien esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta: https://www.popmaakunta.fi/maakuntauudistus/dokumentit


Facebook: www.facebook.com/popmaakunta
Twitter: www.twitter.com/POPmaakunta