Ajankohtaista

13.10.2017

Syksyn stepit selvillä

Maakuntavalmistelun seuraavat vaiheet on koottu tiekartoiksi

 Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntavalmistelussa on huhkittu syksyn mittaan työsuunnitelmien kimpussa. Suunnitelmat ovat muotoutuneet tiekartoiksi, joihin on toimialoittain viitoitettu seuraavat stepit aina maakuntien perustamiseen saakka. Tiekartat on vaiheistettu suunnitteluvaiheeseen eli ajanjaksoon ennen väliaikaishallintovaihetta ja toteutusvaiheeseen, joka kestää uuden maakunnan aloittamiseen saakka sekä sitä seuraavaan jatkokehittämisvaiheeseen. Tiekartat esiteltiin uudistuksen johtoryhmälle 28. syyskuuta ja niihin voi nyt tutustua maakuntauudistuksen internetsivuilla. Karttoja päivitetään ja täydennetään jatkuvasti. Työryhmät ovat myös kartoittaneet valmisteluun tarvittavaa henkilöstöään ja ensimmäiset rekrytoinnit on käynnistetty. Tarkempi suunnitelma valmisteluvaiheeseen rekrytoitavasta henkilöstöstä esitellään johtoryhmälle lokakuun kokouksessa.

Talouden osalta ajankohtaista on maakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottajan valinta, josta on tehtävä ilmoitus valtakunnalliselle palvelukeskusyhtiö Hetli Oy:lle 30.11. mennessä. Asiaa käsitellään johtoryhmän seuraavassa kokouksessa, ja tuottajaksi esitetään Monetra Oy:tä. Alustavana linjauksena on, että taloushallinnon tietojärjestelminä tullaan käyttämään pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käytössä olevia järjestelmiä. Tarkoituksena on käynnistää suunnittelu maakunnan budjetointiprosessista, suunnitella maakunnan laskentatoimen järjestämistä sekä aloittaa prosessikuvausten laadinta maakunnan taloushallinnon prosesseille. Maakuntien ohjauksen todelliset toimintaan vaikuttavat ohjaustapahtumat alkavat vuoden 2018 syksyllä.

Henkilöstöasioiden valmistelu on jaettu kolmeen osa-alueeseen; maakunnan aloittamiseen ja henkilöstön siirtymiseen liittyviin tehtäviin, maakuntakonsernin henkilöstöhallinnon toimintamallin rakentamiseen sekä maakunnan liikelaitosten ja mahdollisten yhtiöiden henkilöstöhallinnon toiminnan käynnistämiseen. Maakunnan aloittamiseen ja henkilöstön siirtymiseen liittyvät tehtävät ovat pääosin yhteistoimintamenettelyä, liikkeenluovutukseen valmistautumista sekä henkilöstön siirtosuunnitelmien ja -sopimusten valmistelua. Maakuntakonsernin henkilöstöhallinnon toimintamallin rakentamisessa valmistellaan tulevalle työnantajalle mm. uudet yhdenvertaiset henkilöstökäytäntöjen toimintamallit ja palvelussuhteen ehdot. Maakunnan liikelaitoksille ja mahdollisille yhtiöille valmistellaan HR-organisaatiot, jotka tulevat hoitamaan organisaatioiden operatiivista henkilöstöhallintoa.

Hallinnon saralla ollaan perustamassa tiedonhallinnan työryhmää, jonka tiimoilta on lähetetty maakuntaan siirtyville organisaatioille pyyntö esittää ryhmään tiedonhallinnan asiantuntijoita. Työryhmä työskentelee hallinnon ja tiedonhallinnan valmistelijoiden tukena oman työnsä ohessa ja sähköisiä etätyötapoja suosien. Työryhmän kokoonpano tulee olemaan noin 10 henkilöä.

ICT-valmistelun tilannetta käsiteltiin johtoryhmässä 28.9.2017, jolloin johtoryhmä sai tietoa väliraportissa esitettyjen jatkotoimenpiteiden edistymisestä, ICT-valmistelijoiden rekrytoinneista, valmistelun tiekartasta sekä ICT-valmistelun rahoitushauista. Kuuteen avoinna olleeseen ICT-valmistelijapaikkaan saatiin yhteensä 26 hakemusta. Haastattelut pidettiin syyskuun loppuun mennessä ja valinnat on tehty. ICT-valmisteluun ajalle 1.11.2017-30.6.2018 on jätetty rahoitushakemus (984 768 €) Valtiovarainministeriölle 15.9. Päätös rahoituksesta saadaan marraskuun alkupuolella, jonka jälkeen vahvistamme ICT-valmistelua eri teemojen ympärillä. Maakuntien oman ICT-palvelukuskuksen, Vimana Oy:n, valmisteluryhmiin on nimetty maakunnan edustajat. Vimanan valmistelutyöryhmien tehtävänä on muodostaa asiakastarpeet Vimanan palveluille.

Maakuntastrategian, maakuntakaavan ja alueidenkäytön työryhmä jatkaa työskentelyä. Ennakoinnille on perustettu alatyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut kartoittaa kuinka ja millä resursseilla eri alojen, mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon, ennakointia on maakunnassa tehty. Työryhmän tavoitteena on lisätä ennakoinnin vaikuttavuutta organisaatiorajat ylittävällä kokonaisuudella, jota tuetaan digitaalisilla alustoilla. Työryhmä muodostui Pohjois-Pohjanmaan ELY:n, TE-toimiston, sairaanhoitopiirin sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajista.

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän työ painottuu lähiaikoina sote- ja kasvupalvelut-yhteistyön sekä kuntayhteistyön kannalta merkittävien asioiden jatkosuunnitteluun. Rakennerahastotoiminnan uudelleen järjestäminen on työn alla. Kun saadaan valtakunnalliset linjaukset kasvupalvelulain muutosnäkymistä, päästään konkreettisesti suunnittelemaan maakunnan järjestämistehtäviä ja oman palvelutuotannon organisointia. Lakilinjausten myötä tarkentuu myös viranomaistehtävien määrittely. Kasvupalveluiden palvelumuotoilun kehittämiseksi tultaneen käynnistämään muutamia pilotteja. Palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseksi tullaan tiivistämään yhteistyötä elinkeinoyhtiöiden ja yritysten kanssa.

Pelastustoimen ja varautumisen valmistelutyö on jaettu 16 alatyöryhmälle, joiden työsuunnitelmista pelastustoimen ja varautumisen tiekartta kokonaisuudessaan koostuu. Alatyöryhmien työsuunnitelmien laatiminen on loppusuoralla, ja seuraavaksi tehdään hienosäätöä ja sovitetaan aikatauluja yhteen. Valmisteluun tarvittaneen päätoimisia henkilöitä vuosina 2018–2019 porrastetusti arviolta n. 3-4 htv/vuosi. Valmistelutyötä oto-tehtävänä eli virka-apuna eri työaikaprosenteilla tekee vuosien 2017-2019 aikana noin 50 henkilöä nykyisistä organisaatioista käsin.

Maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut -kokonaisuuden työjaos on pitänyt useita työkokouksia syksyn aikana. Tiekartassa on otettu huomioon työryhmän moninainen tehtäväkenttä ja nostettu esiin etenemisen kannalta keskeisimpiä asioita. Seuraavassa vaiheessa tiekartan tehtäviä tarkennetaan. Keskeisimpiä asioita, joita seuraavaksi viedään eteenpäin yhteistyössä myös muiden työryhmien kanssa ovat mm. konsernirakenteen suunnittelu, johtamisjärjestelmät eri toiminnoissa, liittymäpinnat muihin toimintokokonaisuuksiin, palveluverkko ja maakunnan palvelulupaus sekä yhteistyötarpeet maakuntien välillä. Vesiasioiden osalta on valtakunnallisesti kolmelle suunnittelualueelle nimetty valmistelukokoonpanot, joiden tehtävänä selvittää vesien- ja merenhoidon, vesitalouden ja kalatalouden tehtävien hoitamista tulevissa maakunnissa ja tehtävien hoidossa tarvittavaa yhteistyötä. Pohjoisen osalta kokoonpanossa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. Työ valmistuu toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Sote-valmistelussa kuntien sote-johtajat ja PoPSTer-työryhmien puheenjohtajat jatkavat yhteisiä kokoontumisia ja edistävät PoPSTerin linjausten mukaisia toimenpiteitä omissa organisaatioissaan. Eri työryhmissä tehtyä valmistelua sovitetaan yhteen ja valmistelun jatkolle tehdään resurssisuunnitelmaa, joka käsitellään maakuntauudistuksen johtoryhmässä lokakuussa.

 

Lisätiedot:

Lisätietoja eri työryhmien työsuunnitelmista antavat työryhmien vastuuvalmistelijat. Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme https://www.popmaakunta.fi/yhteystiedot