Ajankohtaista

21.12.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 21.12.2017

Maakuntauudistuksen johtoryhmä piti kokouksensa tänään Oulussa. Kokouksessa keskusteltiin hyvinvoinnin edistämisestä, muutoksesta ja varautumisesta. Muiden asioiden kohdalla johtoryhmä päätti, että Kansaneläkelaitos kutsutaan laajaan seurantaryhmään.

Hyvinvoinnin edistäminen

Maakuntalakiluonnoksen mukaan lain yhtenä tarkoituksena on luoda maakunnalle edellytykset tukea asukkaidensa hyvinvointia. Maakunnan tulee toimia yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tukea niitä hyvinvoinnin edistämistyössä. Tehtävät edellyttävät muun muassa alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelua, hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittelyä ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointia.

Asiantuntija Sanna Salmela esitteli Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä laadittua maakunnallisen hyvinvoinnin edistämisen tiekarttaa, jossa huomioidaan kuntien ja maakunnan välinen yhdyspintatyöskentely, maakunnan tuki kunnille, hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtävänalalla ja muun hyvinvointitoimijaverkoston kanssa tehtävä yhteistyö. Hyte-tiekartan tehtävistä Salmela nosti esille erityisesti hyvinvointirakenteen ja yhteiset toimintamallit kunta-maakunta-yhdyspinnoilla, maakuntaorganisaation sisällä ja hyte-verkostossa. Keväällä 2018 painottuu vuoropuhelu, luottamus ja yhdyspintatoiminta.

POP muutoksen tuki -hankkeen esittely

Projektikoordinaattori Maria Puotiniemi esitteli 1.10.2017 käynnistynyttä ESR-osarahoitteista POP muutoksen tuki -hanketta.  Maakunta- ja sote-uudistus on laajimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty ja se koskettaa Pohjois-Pohjanmaalla noin 20 000 henkilön työtä. Hankkeen tavoitteena onkin varmistaa, että johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, ajankohtaista sekä yhtenäistä tietoa uudistuksen lähtökohdista, muutoksen tavoitteista, etenemisestä ja vaikutuksista. Hankkeessa järjestetään myös muutostilannetta tukevia koulutuksia ja toimia, joiden avulla edistetään hallitumman muutoksen läpiviemistä, kehitetään henkilöstön osaamista ja lisätään valmiutta siirtyä työskentelemään uuteen maakuntaan. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä organisaatioiden kanssa.

Kokouksessa keskusteltiin eri organisaatioiden käytännöistä, joilla maakunta- ja sote-uudistuksesta on viestitty sisäisesti. Henkilöstölle on muun muassa järjestetty infotilaisuuksia ja tietoa on jaettu sisäisissä viestintäkanavissa. Myös muutokseen liittyviä koulutustilaisuuksia on järjestetty sekä myös epävirallisia keskusteluja on käyty mm. luottamusmiesten kanssa. Kokouksen osallistujat pitivät tärkeänä muutokseen liittyvää viestintää ja osallistavaa muutosvalmennusta. Esimiesten rooli muutosprosessissa korostuu ja uudistuksen etenemistä onkin syytä kertoa riittävän usein.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen kokonaisvarautumisen tilannekatsaus

Valmiuspäällikkö Tapani Rossi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta esitteli maakunnan kokonaisvarautumisen valmistelun tilannetta. Maakunnille tulee siirtymään merkittävä määrä varautumiseen liittyviä tehtäviä 1.1.2020. Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunnat huolehtivat alueensa toimijoiden yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä. Varautumisen alueellinen yhteensovittaminen tähtää osaltaan kokonaisturvallisuuden tavoitetilan saavuttamiseen. Maakuntakonsernin oman varautumisen alatyöryhmän tehtävänä on tehdä esitys maakunnan omien varautumistehtävien järjestämisestä. Työsuunnitelmassa on muun muassa valmiuden ja varautumisen huomioiminen konserniohjeessa ja maakunnan valmiussuunnitelman laadinnan käynnistäminen. Valmistelussa otetaan huomioon maakunta-kunta-yhteistoimintasuhteen ja vastuiden kirkastaminen.

Valtionavustuksen hakeminen sote-koordinaattorin palkkaamiseen

STM myöntää valtionavustusta sote-koordinaattorin palkkaukseen kuhunkin maakuntaan vuosille 2018–2019 tukemaan sote-uudistuksen alueellista valmistelua. Valtionavustuksen hakijoina ovat maakuntien liitot. Hakemuksessa tulee esittää suunnitelma sote-koordinaattorin työn tavoitteista, painotuksesta, kohdentumisesta ja aikataulusta. Sote-koordinaattorin työtehtävät. Sote-koordinaattorin rekrytoidaan sote-järjestämislain toimeenpanon valmisteluun Pohjois-Pohjanmaalla siten, että koordinaattorin tehtävät ovat kiinteä osa koko valmistelun kokonaisuutta, mutta eivät ole ristiriidassa tai päällekkäisiä muutosjohtajan, sote-vastuuvalmistelijan tai muiden jo rekrytoitujen valmistelijoiden tehtävien kanssa.

Johtoryhmä hyväksyi valtionavustuksen hakemisen sote-koordinaattorin palkkaukseen ja esitti asiaa toimeenpantavaksi Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Lisäksi johtoryhmä hyväksyi rekrytointimenettelynä sisäisen hakumenettelyn käytön, mikäli valtionavustus myönnetään.

Henkilöstöasiat

Ensi vuoden alussa aloittava muutosjohtaja Marjukka Manninen kertoi johtoryhmälle viime aikana tehdyistä rekrytoinneista, muun muassa osa- ja kokoaikaisesti työskenteleviä sote-projektipäälliköitä on rekrytoitu yhdeksän. Lisäksi maakuntauudistuksen valmistelun osalta on tarvetta hallintopäällikölle. Manninen korosti viestinnän tärkeyttä ja viestinnän vastuuvalmistelijan paikka laitetaan julkiseen hakuun.

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 25.1.2018.

Kokousasiakirjat ja liitteet ovat nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivulla osoitteessa: http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017486


Lisätiedot: johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus: www.popmaakunta.fi
Facebook: www.facebook.com/popmaakunta
Twitter: www.twitter.com/POPmaakunta