Ajankohtaista

22.01.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen poliittisen seurantaryhmän kokous 19.1.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen poliittinen seurantaryhmä piti kokouksen perjantaina 19.1.2018 Oulussa. Kokouksessa työryhmien puheenjohtajat antoivat tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä. Poliittinen seurantaryhmä totesi uudistuksen valmistelun jatkuvan ja nykytilakuvausten jälkeen valmistelussa käännytään kohti tulevaa.

Seurantaryhmä suhtautuu positiivisesti uudistukseen liittyviin pilotteihin ja kannustaa osallistumaan niihin mahdollisuuksien mukaan. Kokouksessa keskusteltiin osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta eri työryhmien kohdalla. Yhteisesti painotettiin valmistelussa eri ryhmien osallistamisen tärkeyttä. Viestinnän avoimuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö

Maakuntauudistus ei aiheuta muutoksia kaavahierarkiaan, kertoi Jussi Rämet. Maakunta ja kunnat harjoittavat ennakoivaa ja vuorovaikutteista yhteistyötä alueidenkäytön suunnittelussa. Tiedolla johtamiseen ja tietojen välittämiseen liittyy huolia maakunnallisessa valmistelussa; valtakunnalliset projektit keskittyvät yhteisen paikkatietoalustan ja infran rakentamiseen sekä järjestelmien yhdistämiseen. Paikkatieto ja paikkatiedon työvälineet on otettava huomioon yhtenä merkittävänä osana maakunnan tietojärjestelmien suunnittelua, Rämet korosti.  Maakunnan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten osalta maakuntiin siirtyy suurin osa nykyisten ELY-keskusten joukkoliikenteen tehtävistä. Maakunnat järjestävät alueensa avoimen joukkoliikenteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetukset. Maakunnat voivat jatkossa ostaa myös junaliikennettä. Maakuntien henkilöliikenteeseen liittyvä tehtäväkokonaisuus on laaja ja tehtäviin kohdistunee edelleen myös säästöpaineita.

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus

Aluksi Petri Keränen korosti, ettei työryhmän tehtäväkentässä ei ole kunnista maakuntaan siirtyviä tehtäviä. Työryhmä on toteuttanut nykytilaselvityksen lisäksi tarkentavia selvityksiä monialaisesta työvoimapalvelusta, maahanmuutosta ja kotouttamisesta sekä yrityspalveluista maakunnassa. Tekeillä olevia selvityksiä ovat mm. aluekehittämisen ohjelmat ja rahoitus, kulttuuripalvelut sekä osallisuus ja vuorovaikutus.  ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään maakunnallisiksi kasvupalveluiksi, kertoi Keränen. Maakunnallisina kasvupalveluina tulee järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluja. Tämän lisäksi voidaan järjestää palvelukokonaisuuksia, jotka koskevat mm. yritystoimintaa ja yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä. Maakunta voi myös myöntää kasvupalvelujen rahoituslain mukaista rahoitusta. Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta. Maakunta voi kaikissa tilanteissa tuottaa kasvupalveluja itse, mutta toimiessaan kilpailutilanteessa markkinoilla maakunnan on yhtiöitettävä palvelutuotantonsa. Lopuksi Keränen kiinnitti huomiota jatkossa linjattaviin asioihin, kuten rakennerahastotoimintaan ja kasvupalvelutehtävään haettaviin pilotteihin.

Pelastustoimi ja varautuminen

Pelastustoimen uudistus on osa maakuntauudista ja sillä on yhteys sote-uudistuksen ensihoitoa koskeviin ratkaisuihin, taustoitti Petteri Helisten hallituksen pelastustoimea koskevia linjauksia. Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin. Esiselvitysvaiheessa nykytilakuvauksen lisäksi määriteltiin maakunnan pelastustoimen ja varautumisen kehittämis- ja muutostarpeet. Varsinaisessa valmisteluvaiheessa tehdään mm. esitys maakunnan kokonaisturvallisuuteen liittyen yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluvasta alueellisesta valmiussuunnittelusta ja varautumisesta sekä tuotetaan esitys pelastustoimen ja varautumisen tehtävien siirrosta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vastuulle. Pelastustoimen valtakunnallisen uudistamishankkeen tuotokset jalkautetaan maakunnassa työryhmän ja sen alatyöryhmien kautta. Helisten korosti, että riittämättömät valmisteluresurssit ovat huomattava riski pelastustoimen ja varautumisen valmistelutyön onnistumiselle. Samanaikaisesti on turvattava pelastuslaitosten päivittäistoiminta.

Maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut

Tällä hetkellä työryhmässä on valmistelun tueksi hahmoteltu sektoreiden asiantuntijoiden kanssa johtamisjärjestelmiä ja palveluverkkoa: maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto ja lomitus, kertoi Timo Lehtiniemi. Vesiasioita ja kalatalouden valmistelua varten on perustettu ylimaakunnallinen työryhmä (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu). Asiantuntijaresurssia valmisteluun tullaan tarvitsemaan jo tämän keväänä aikana.

Maakuntauudistuksen ICT-valmistelun puitesopimus Kuntien Tiera Oy:n kanssa

Poliittinen seurantaryhmä puolsi esitystä, jossa Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Tiera Oy:n välille laaditaan puitesopimus keväällä 2018. Tieran ja POP ICT-valmistelun yhteistyön käynnistämiseksi valmistellussa puitesopimuksessa sovitaan menettelytavat erillisillä toimeksiannoilla tapahtuvasta asiantuntijatöiden tilaamisesta ja toteuttamisesta. Asia tulee maakuntahallituksen käsittelyyn 22.1.2018. Pohjois-Pohjanmaan liitto on Kuntien Tiera Oy:n omistaja. Tiera toimii hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä (in-house). Tieran kautta on mahdollista osaltaan varmistaa ICT-muutoksen jatkovalmistelussa tarvittavien asiantuntijaresurssien saatavuus sekä ICT-hankintojen laadukas toteuttaminen.

 

Linkki esityslistaan

 

Seuraava kokous pidetään 16.2.2018.

Lisätietoja: Kyösti Oikarinen, poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja, p. 0500 681 089