Ajankohtaista

23.02.2018

Maakuntavalmistelussa edetään kohti kevättä kasvavan joukon voimin

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa eletään parhaillaan uudelleenorganisoitumisen aikaa. Tulevaan väliaikaishallintoon valmistaudutaan jo ennen lakien hyväksymistä miettimällä muun muassa työryhmärakenteita uudelleen. Siinä missä esivalmistelun työryhmät ovat jakautuneet toimialoittain, on väliaikaishallinnon aikaan siirtyvän valmistelun pääperiaatteena eri toimintojen yhteensovittaminen.

Maakuntavalmistelun nykyiset tukipalvelu- ja ns. non-sote-työryhmät jatkavat toimintaa kesään saakka. Kun uusia työryhmiä lain tultua voimaan perustetaan, huolehditaan niihin luonnollisesti myös henkilöstön ja sidosryhmien edustus.


Sote-valmistelussa aloitti vuoden alusta yhdeksän projektipäällikköä: Anna Haverinen, Pirjo Kejonen, Markku Kipinä, Johanna Kiiskilä, Merja Meriläinen, Sirkka-Liisa Olli, Leena Pimperi-Koivisto, Anu Vuorinen ja Elina Välikangas. Osa-aikaisilla tehtävillä on saatu varmistettua tiedon ja näkemysten vaihto organisaatioiden välillä ja toisaalta arjen kulku henkilöiden lähtöorganisaatioissa. Valmistelua ohjaa nykyisten sote-organisaatioiden toimivaltaisesta johdosta koostuva sote-ryhmä, joka tuottaa näkemyksiä uudistuksen johtoryhmälle ja tulevaisuudessa väliaikaiselle toimielimelle. Lisäksi on muodostettu sote-ICT-ohjausryhmä. Viime kuukausina valmistelua on työllistänyt tiedontuotanto ja neuvottelut valtion toimijoiden ja ministeriöiden kanssa. Valmistelua jatketaan PoPSTer-loppuraportissa kuvattujen linjausten, esitysten ja työkalujen mukaisesti, mutta edeten konkreettisempaan ja syvällisempään suuntaan. Tammikuussa julkaistulla valinnanvapauslakiluonnoksella on merkittävä vaikutus maakunnan palvelutuotannon suunnitteluun. Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan esimerkiksi pilottia henkilökohtaisesta budjetista ja asiakassetelistä.

Hallinnon valmistelussa tiedonhallintatyötä (asiakirjahallinto ja arkisto) valmistelevat Pirjo Karhunen, Kaisa Kinnunen-Luovi ja Elmo Nuutinen. Heidän työn tukena on maakunnan tiedonhallintaryhmä, joka valmistelee paraikaa arkistomääriä ja -tiloja koskevaa kartoitusta. Maakunnan ulkoista ja sisäistä tarkastustoimintaa valmistelevat Pirjo Mäkinen ja Olli Perola. Maakuntavaalien valmistelusta vastuun on ottanut Kimmo Hinno. Viestinnän vastuuvalmistelijaksi on valittu Annu Höttönen, ja hänen ensimmäisiä suuria haasteita ovat maakuntavaalit. Maakunnan hankintatoimintoja valmistelemaan on valittu Krista Piippo. Sidosryhmien ja kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen ovat tärkeä osa maakuntavalmistelua ja tulevaa maakuntaa, ja työtä ryhdittämään haetaan projektipäällikköä, samoin kuin sopimuskokonaisuuteen. Hallintosääntövalmistelu odottaa Konsernia kasaan -työryhmän työn tuloksia. 

Henkilöstövalmistelun osalta maakuntavalmistelussa on konsernisuunnittelun rinnalla hahmoteltu malleja konsernin henkilöstöhallinnon organisoitumiselle ja toimintamalleille. Henkilöstöhallinnon pääprosessit tunnistetaan ja kuvataan kevään aikana, minkä lisäksi tullaan valmistelemaan yhdessä sote-valmistelun kanssa ehdotus henkilöstön työterveyspalvelujen järjestämiseksi. Maakunnan henkilöstöhallinnon HR-järjestelmien valinnasta ja käyttöönotosta ollaan tekemässä selvitystä ja suunnitelmaa, johon liittyen ajankohtaisessa valmistelussa on myös työvuorosuunnittelutoimintamallin valmistelu ja valmistelutehtävään perustettava työryhmä.

Talousvalmistelussa talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamista joudutaan myös Pohjois-Pohjanmaalla tarkastelemaan uudelleen valtakunnallisen palvelukeskus Hetli Oy lakkauttamisesta johtuen. Talousvalmisteluun kootaan helmikuun aikana sote-toimijoiden controller-verkosto, jonka tarkoituksena on kerätä maakunnan sote-valmistelun tueksi  talous- ja toimintatietoja. Nimetyt controllerit toimivat yhteyshenkilöinä sosiaali- ja terveydenhuollon substanssiin liittyen maakunnan talousvalmistelijoille, vastaavat tietopyyntöihin ja osallistuvat tarvittaessa eri työryhmien kokouksiin. Ensimmäiset tietopyynnöt toimitetaan maaliskuussa ja ne koskevat vuoden 2017 tilinpäätöstietoja sekä vuoden 2018 talousarviotietoja. Maalis-huhtikuussa toteutetaan JHS:n palveluluokitusten ja STM:n tietopakettien mukainen tiedonkeruu toiminta- ja taloustiedoista.

ICT-valmistelussa on siirrytty suunnitteluvaiheeseen. Työryhmä kokoontuu kevään aikana noin kerran kuukaudessa. ICT-valmistelussa tarvittavaa rahoitusta on selvitetty ja kustannus- ja resurssiarviot on toimitettu Valtiovarainministeriölle joulukuussa 2017. Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana aloitti maakuntakierroksensa Pohjois-Pohjanmaalta tammikuun puolivälissä. Suunnittelutyön vauhdittamiseksi on valmisteltu puitesopimusta Kuntien Tiera Oy:n asiantuntijoiden hyödyntämiseksi. Lisäksi ICT-palvelujen järjestämisvaihtoehtoja selvitetään yhteistyössä Lapit Oy:n ja Istekki Oy:n kanssa. Seuraava keskeinen tehtävä on valmistella rahoitushakemus toteutusvaiheen projekteille maalis-huhtikuun aikana.

Tilat ja kiinteistöt -työryhmä jatkaa toimintaa ja sen kautta välitetään tietoa valmistelusta kuntien, maakunnan ja Maakuntien tilakeskuksen tekemän valtakunnallisen valmistelun välillä. Viime syksynä aloitettu projektikysely kunnilta vuokrattavien tilojen osalta alkaa olla loppumetreillä. Tiedot on kerätty Optimaze-järjestelmään ja kuntia on pyydetty täydentämään tietoihin sellaisia tietoja, jotka vaikuttavat vuokramäärittelyyn. Tietoja voi täydentää 28.2.2018 asti. Valtioneuvoston asetusta vuokranmääräytymisestä odotetaan huhtikuun loppuun mennessä. Kyselyn lisäksi projektiin sisältyvät kiinteistöjen katselmukset, joita Pohjois-Pohjanmaalla tehdään 10 rakennukseen.

Maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö -työryhmän valmistelua on koordinoitu siirtyvien organisaatioiden ”työrukkasen” toimesta ja säännöllisissä kokoontumisissa. Agendalla ovat työryhmän tehtäväkokonaisuuksien valmistelu sekä yhteistoiminnan tiivistäminen maakunnan ympäristö-, vesistö- ja kulttuuriasioissa. Keskeiset toimenpiteet esivalmistelun aikana ovat alueidenkäyttö ja maakuntauudistuksen (AAMU-hanke) maakunnallisen pilotin kehittämistoimenpiteiden valmistelu mm. maakunnan käyttöön, maakunnan joukkoliikenteen toimintamallin ja -suunnitelman valmistelu väliaikaishallinnolle asiantuntijatyönä, alueellisen tienpidon järjestämiseen liittyvät valmistelut maantielain säädösten mukaisesti sekä luonnonsuojelun, ympäristö- ja vesistöasioiden valmistelu.

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän työssä ajankohtaista on kasvupalveluiden lainsäädännöstä saavutettu poliittinen sopu. Työryhmä keskittyy lähiaikoina maakunnan ohjelmatyön ja rahoitustoimintojen kuvaamiseen, sote-hyte-kasvupalvelut -yhteistyön konkretisoimiseen, kulttuuritehtävien kirkastamiseen, ratkaisukeskeisten yrityspalvelujen hahmottelemiseen, kuntaliittymäpintojen kirkastamiseen sekä järjestökentän aseman hahmottelemiseen. Rakennerahastotehtävien valmistelu etenee. Uusien kasvupalvelupilottien valmistelu käynnistyy. Osallistamista, vuorovaikutusta ja tiedotusta lisätään.

Pelastustoimen ja varautumisen valmistelun alatyöryhmät tarkentavat työsuunnitelmiaan, jotka yhdistetään maaliskuun lopussa valmistelun tiekartaksi. Pelastustoimen ja varautumisen valmistelutyötä tekee varsin mittava joukko Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten henkilöitä omien töidensä ohessa. Valmistelua johtamaan ja koordinoimaan rekrytoidaan henkilö lähiaikoina.

Maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut -työryhmän eri osa-alueita työstetään työryhmässä ja työjaoksessa. Työlistalla on tällä hetkellä tuottaa materiaalia projektin johdolle liittyen mm. toimintojen johtamisrakenteeseen, palvelualueisiin sekä hahmottaa palvelujen tuottamisen kannalta toimivaa toimipisteverkostoa ja organisointitapoja. Vesi- ja kalataloustehtävissä kolmen pohjoisimman maakunnan alueelle perustettu selvitysryhmä antaa toukokuun loppuun mennessä suosituksen tehtävien yhteistyömuodosta. Koko tehtäväalueen tiekartan tarkempi vaiheistus ja aikataulutus suunnitellaan kevään aikana, jotta valmistelu voi lakien vahvistuttua lähteä kiihtyvällä tahdilla etenemään. Valmisteluun on tarkoitus rekrytoida jo keväästä alkaen muutamia henkilöitä ja lakien vahvistuttua lisää mm. lomituspalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon valmistelutehtäviin.

 

Lisätiedot:

Muutosjohtaja Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi

Vastuuvalmistelijoiden ja työryhmien vetäjien yhteystiedot.