Ajankohtaista

13.04.2018

Poliittisen seurantaryhmän ja johtoryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen poliittinen seurantaryhmä kokoontui torstaina 12.4. ja johtoryhmä 13.4. Kokouksilla oli samat esityslistat, alla poimintoja molempien kokousten asialistalta. Toimielimet antavat valmistelulle selkänojan ja linjaavat valmistelua.

Ajankohtaisissa asioissa kuultiin muun muassa kevään maakuntakierroksista, joissa maakuntajohtaja, muutosjohtaja ja sote-vastuuvalmistelija kiertävät alueella tapaamassa kuntien päättäjiä. Keskustelua käytiin myös kuntien tekemistä sopimuksista. Poliittinen seurantaryhmä halusi nostaa esiin huolen henkilöstö- ja kiinteistöasioista. Henkilöstöään luovuttavissa organisaatioissa on pidättäydyttävä tekemästä ylimääräisiä palkankorotuksia, jotka voivat nostaa kustannuksia uudessa maakunnassa. Luovuttavien organisaatioiden on osaltaan myötävaikutettava siihen, ettei palkkatasojen vaihtelu maakunnan sisällä suurene entisestään. Myös kiinteistöjen hallinnan suhteen pidättäydyttäisiin ratkaisuista, jotka voivat hankaloittaa uuden maakunnan toimintaa.

 

Sote-valmistelu

Valinnanvapauden pilottipäätökset tulevat vappuun mennessä. Maakunta on laajasti mukana pilotissa.

Sote-valmistelussa on aloittamassa alueellinen sote-toimintojen simulointi. Simuloinnissa tehdään nykyorganisaation rajoilla tulevan uudistuksen varjoharjoitus. Simuloinnilla haetaan tarkempia näkökulmia maakunnan eri alueiden erityispiirteisiin, hyviin käytäntöihin ja uudistustarpeisiin. Aluetyöryhmät vastaavat kokonaisuudesta ja perustavat tarvittaessa alatyöryhmiä alueelle.

 

Konsernirakenne alkaa hahmottua

Johtokunnalle ja poliittiselle seurantaryhmälle esiteltiin uusi poliittisen päätöksenteon malli, työnimellä POP-malli. Mallissa on valiokuntia ja lautakuntia. Valtuuston alaisia valiokuntia tulisi kolme: tulevaisuuslautakunta, talousvaliokunta ja turvallisuusvaliokunta. Lisäksi hallituksen alaisuudessa toimisi hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja ympäristö- ja liikennelautakunta. Tärkeässä roolissa ovat vaikuttamistoimielimet, kuten vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Lopullinen linjaus poliittisista toimielimistä toivotaan saavan viimeistään toukokuussa, jotta jatko-organisoituminen voi edetä aikataulussaan.

Kesään mennessä linjataan myös maakuntaviraston ja liikelaitoksen toimintojen jako. Liikelaitosten määrää ei ole päätetty. Linjattavana on myös maakuntaviraston järjestämisorganisaation sisäinen perusrakenne ja liikelaitosrakenne. Syksyllä alkaa tarkempi organisaatiosuunnittelu liikelaitosten osalta.

Uusi maakunta on uusi organisaatio, ei mikään nykyisestä organisaatiosta. Nykyiset organisaatiot lakkaavat ja henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella 1.1.2020 uuteen maakuntaorganisaation. Tarkempi suunnitelma henkilöstön siirroista ja mahdollisista rekrytoinneista aikatauluineen tehdään kevään ja syksyn aikana. Alustavan suunnitelman mukaan rekrytointeja suoritetaan vaiheittain sisäisellä haulla ja joiltain osin ulkoisella haulla - tämä koskee lähinnä johtotasoa. Prosessi lähtee liikkeelle ylimmästä johdosta. Rekrytoinnit suoritetaan avoimesti, jotta organisaatioiden henkilökunnalla on tieto ja mahdollisuus hakea paikkoja.

Jokainen työntekijä tietää syksyllä 2019 missä työskentelee ja kuka palkan maksaa 1.1.2020. Nykyorganisaatiot toimivat 2019 loppuun saakka entisellään, joten moni varmasti tekee kahden organisaation tehtävää yhtä aikaa vuoden 2019 aikana.

Tulevan maakunnan rahoituksen riittävyyden tarkastelu

Maakunnan rahoitusta tarkastellaan valtionvarainministeriön viimeisimmän rahoituslaskelman, VM:n koostaman maakunnan tilannekuvan ja POPmaakunnan muutoskustannusarvion kautta. Laskelmat ovat arvioita ja ne täsmentyvät maakunnan ja kansallisen valmistelutyön edetessä. VM:n rahoituslaskelmat perustuvat kuntien talousarvioiden 2018 ja taloussuunnitelmien 2019 tietoihin, joten niissä on olennaisia epävarmuustekijöitä. Maakuntien lopulliseen rahoituksen tasoon vaikuttavat uudistuksen valmistelussa avoinna olevat kysymykset mm. monikanavarahoituksesta, työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitusosuuksista.  Tulevaisuudessa kustannuksien kasvua joudutaan hillitsemään, johtuen suurelta osin ikärakenteen ja palvelurakenteen muutoksista. Maakunnan ikärakenne on nuori, mutta maakunta on yksi nopeinten vanhentuva. Kustannusten kasvun hillitseminen tehdään pitkällä aikavälillä uudistumalla rohkeasti ja tarkastelemalla kaikkia maakunnan toimintoja ja prosesseja. 

 

Kokouksissa saatiin tilannekatsaukset myös Monetra-konsernin muodostamisesta ja ICT:n ajankohtaisista asioista.

 

Kokousten esityslistat

Lisätietoja:

Poliittisen seurantaryhmän ja laajan seurantaryhmän puheenjohtaja Kyösti Oikarinen, p 0500 681 089
Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152
Muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  040 390 0066