Ajankohtaista

04.06.2018

Maakuntauudistuksen työryhmä 1 työsti palvelukokonaisuuksia, ideoi uusia toimintatapoja ja kartoitti uudistuksen riskejä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä yksi (TR1) piti 30. toukokuuta kokouksen ja työpajan, jossa käytiin läpi työryhmän tehtävien palvelukokonaisuuksia ja ideoitiin niiden pohjalta uusia toimintatapoja sekä tunnistettiin uudistukseen sisältyviä riskejä ja niiden hallintaa. Työryhmän nimettynä toimialana on maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmä. Valmistelutyön aikana tehtäväalaan on lisätty luonnonsuojelun edistämistehtävät. Lisäksi valmistelutyössä on vahvistettu yhteistä rajapintaa työryhmään 4 (TR4) kuuluvien vesistötehtävät kanssa ja ne oli otettu mukaan tähän työpajatyöskentelyyn. Kokoukseen ja työpajaan oli kutsuttu lisäksi maakuntakaavoituksen neuvottelukunnan jäsenet.

Työryhmän puheenjohtaja Taina Törmikoski kertoi kokouksen aluksi, että TR1:n alatyöryhmä on työstänyt ryhmän toimialaan kuuluvista tehtävistä palvelukokonaisuuksia, joihin sisältyy mm. kuvaus siitä, miten toiminnan tulokset näkyvät asiakkaille. Lisäksi Törmikoski piti ajankohtaiskatsaukset vireillä olevasta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksesta sekä Maakuntauudistus ja alueidenkäyttö (AAMU) –hankkeesta.

Muutosjohtaja Marjukka Manninen kertoi puheenvuorossaan maakuntauudistuksen valmisteluvaiheen tämänhetkisestä tilanteesta. Pääpaino valmistelussa on nyt kevätkaudella ollut konsernirakenteen työstämisessä sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmän suunnittelemisessa. Lisäksi on käynnistetty strategian laatiminen sekä arvokeskustelu. Kaikkien muutokseen liittyvien organisaatioiden henkilöstön toivotaan osallistuvan arvokeskusteluun mm. vastaamalla Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote -uudistuksen nettisivuilta löytyvään kyselyyn. Manninen korosti puheenvuorossaan viestinnän merkitystä ja sitä, että oikea tieto valmistelutyöstä on kaikkien saatavilla. Lisäksi hän painotti yhdessä tekemisen tärkeyttä.

Kokouksen learning cafe -työpajaosuudessa käytiin läpi TR1-toimialaan kuuluvat palvelukokonaisuudet neljässä ryhmässä:

1.     Maakunnansuunnittelu ja maakuntakaavoitus

2.     Alueidenkäyttö, kulttuuriympäristön hoito ja luonnonsuojelu

3.     Liikenne

4.     Vesien ja merenhoito, vesi- ja kalatalous

Keskustelu oli vilkasta ja ryhmätöiden tuloksena saatiin paljon uusia ideoita uusista toimintamalleista. Lisäksi pohdittiin uudistukseen sisältyviä riskejä.

Taina Törmikoski totesi kokouksen päätteeksi, että maakuntavalmistelun työryhmiä uudistetaan kesän jälkeen, kun lait tulevat voimaan. Työryhmän yksi (TR1) jatko riippuu jatkovalmistelun rakenteesta ja poliittisista päätöksistä. Ryhmää tullaan tiedottamaan asiasta ja tarvittaessa työryhmä kutsutaan koolle.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Taina Törmikoski, p. 0400 708 752, sposti: taina.tormikoski@ely-keskus.fi