Ajankohtaista

21.06.2018

Katsaus sote-uudistuksen valmisteluun

Valmistelu etenee hyvällä vauhdilla huolimatta valtakunnallisesta epävarmuudesta aikataulujen suhteen. Arvioiden mukaan päätösaikataulu menee todennäköisesti syksylle, jolla taas on vaikutusta lokakuulle suunniteltuihin vaaleihin. Vaalit näyttävät siirtyvän myöhempään ajankohtaan.

Valinnanvapauspilottien valmistelu on keskeytetty, koska sopimusten ehtona oli lakien hyväksyminen. POPmaakunta ei saanut rahoitusta ministeriön hakukierroksella, mutta tarkoituksena on lähteä mukaan seuraavaan hakuun, jos sellainen käynnistetään.

Pohjoinen yhteistyö

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien on tulevan järjestämislain mukaan tehtävä yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on turvata alueelle tarkoituksenmukainen palvelurakenne, joka vastaa asukkaiden palvelutarpeeseen. POPmaakunnan valmisteluorganisaatio käynnistää yhteistyösopimuksen valmistelun yhdessä muiden yhteistyöalueen maakuntien kanssa ja ottaa valmistelusta koordinaatiovastuun sote-järjestämislain hengen mukaisesti. 

Pohjois-Suomen neuvottelukunta on toukokuussa linjannut ylimaakunnallisen yhteistyön tiivistämistä sote järjestämisen, suoran valinnan palveluiden sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin palveluiden osalta. POPmaakunnan johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä ovat ottaneet kantaa, että yhteistyöalueen maakunnat valmistelevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun johdolla suunnitelman yhteistyöalueen yhteisen selvityksen toteuttamisesta.

Sairaalapaikat puhuttavat maakuntakierroksella

Pauli Harju, Marjukka Manninen ja Sirkku Pikkujämsä ovat kiertäneet maakuntia tapaamassa päättäjiä. Keskusteluissa nousevat esiin muun muassa akuuttivuodeosastojen tulevaisuus maakunnassa. Kiteytettynä voisi sanoa, että mitä sairaammista potilaasta on kyse, sen todennäköisemmin heidät hoidetaan kotikunnasta riippumatta suuremmissa sairaalayksiköissä. On tärkeää huomioida yhdenvertaisuus, laatu ja potilasturvallisuuteen liittyvät seikat. Rinnalla kehitetään voimakkaasti erityyppisiä kotiin ja asumisyksiköhin toteutettavia vaativiakin palveluita.  

Aluesimuloinnit etenevät hyvällä tahdilla

Kaikilla neljällä alueella (Rannikko, Jokilaaksot, Oulu ja ympäristö sekä Koillismaa) aluesimulointi on edennyt hyvin. Aluetyöryhmät ja niiden alaryhmät ovat toimineet innokkaasti ja saaneet aikaan hyvää, konkreettista aineistoa maakunnan eri alueiden vertailun tueksi. Loppuraporttiluonnoksia käsitellään sote-simuloinnin ohjausryhmässä 4.9. Ennen loppuraporttien käsittelyä johtoryhmässä ja poliittisessa seurantaryhmässä pyydetään alueen kuntien ja muiden sidosryhmien lausunnot.

Aluetyöryhmien välikatsaukset ja jäsenet löytyvät verkkosivuilta

ICT-kuulumiset

Maakunnassa on 31 kertomusjärjestelmää. Tavoitteena on, että siirtymäaikana (3-4 ensimmäistä toimintavuotta) käytössä olisi 3 järjestelmää: sairaanhoitopiirin ESKO ja terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden Effica ja Lifecare. Siirtymävaiheen yhteensovittaminen on varmistettava. Tämän rinnalla selvitellään sairaanhoitopiirin Esko-järjestelmän käyttö- ja laajentamismahdollisuuksia toiminnoittain. Pitkäntähtäimen tavoitteena on toimia asiakas- ja potilastietojärjestemässä.

Konsernin muotoutuminen

Sote järjestäjäpuolelle suunnitellaan neljää vastuualuetta: lasten ja perheiden palveluiden järjestäminen, aikuisväestön palveluiden järjestäminen, ikäihmisten palveluiden järjestäminen, sairauksien hoidon ja pelastustoimen järjestäminen. Näiden lisäksi suunnitellaan poikkihallinnollisia kokonaisuuksia.  

Konsernimalli etenee valmistelua linjaavien toimielinten käsittelyn jälkeen kommenteille järjestämisvastuussa oleville soteorganisaatioille. www.POPmaakunta.fi sivuille on julkaistu dioja konsernin suunnittelun etenemisestä.

Strategiatyö on startannut

Maakunnan strategiatyö on startannut. Maakunnalle tulee yksi strategia, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Maakunnalle tulee strategian alle myös koko maakunnan kattava palvelulupaus ja erilaisia ohjelmia ja suunnitelmia.

Strategiatyö on aloitettu arvokeskustelulla, johon voi osallistua verkkosivuilla www.popmaakunta.fi/strategiatyo Valmistelu toivoo, että soteryhmän jäsenet vievät arvokeskustelun omiin organisaatioihin ja huolehtivat että työyhteisöt osallistuvat keskusteluun.

 

Katso sote-ryhmän muistio 8.6.