Ajankohtaista

17.09.2018

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä: Kasvupalvelupilotit etenevät ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken syvennetään

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän 7.9. järjestetyssä kokouksessa keskiössä oli kasvupalvelupilotit sekä vuorovaikutuksen syventäminen - etenkin kuntien kanssa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisesti tavoitteena on, että uudistuksen lainsäädäntö saadaan voimaan marras-joulukuussa. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin täten toukokuussa ja maakuntavaltuustot aloittaisivat toiminnan elokuussa 2019. Järjestämisvastuu ja varsinainen maakunnan toiminta alkaisi 1.1.2021.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on linjannut, että kasvupalvelu-uudistusta viedään joka tapauksessa eteenpäin sekä edistetään kasvupalveluviraston perustamista. Nykyisiä palveluja kehitetään, uudistuksesta riippumatta, seuraavin kärkitavoittein:

  • Erotetaan vahvemmin järjestämis- ja tuottamistehtävät
  • Lisätään markkinaehtoisten palveluntuottajien käyttöä
  • Lisätään valinnanvapautta
  • Passiivisen työttömyydenhoidon kustannukset ovat miljardiluokkaa

Pohjois-Pohjanmaan palvelu- ja asiakasrakenne on hyvin heterogeeninen, mikä on huomioitava myös tulevien työ- ja elinkeinopalveluiden suunnittelussa. Pohjois-Pohjanmaalla yhden työttömyyspäivän kokonaiskustannus on 4 miljoonaa euroa ja vuositasolla työttömyyden kustannukset ovat 1,05 miljardia. Näiden lisäksi on laskettava aktiivisen työttömyydenhoidon kustannukset.

Vuonna 2017 alkoi alueellamme lähes 57 000 työttömyysjaksoa, joista lähes 30 000 jaksoa päättyi ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Alle 3 kuukautta työttömänä olleista lähes 15 000 asiakasta päätyi avoimille työmarkkinoille. Virrassa avoimille työmarkkinoille tapahtuu mittava pudotus kolmen kuukauden työttömyysjakson jälkeen, mikä luo painetta julkisen sektorin interventioihin työttömyyden alkupäässä.

Kasvupalvelupilotteja on valtakunnallisesti 22

Kasvupalvelupilottien projektisuunnitelmat toimitettiin syyskuun alussa TEM:lle. Valtakunnallisesti kokonaisuus käsittää yhteensä 22 pilottiesitystä, jotka ovat keskenään erilaisia heijastaen maakuntien eri valmisteluvaiheita ja tavoitetiloja.

TEM seuraa ja tukee pilottien valmistelua käymällä alueiden kanssa sparrauskeskusteluja kuukausittain, ja ministeriön linjauksen mukaisesti valmistelua on fokusoitava entistä laaja-alaisempiin ja kokonaisvastuullisempiin pilotteihin.

Pilottien on määrä käynnistyä alkuvuonna 2019, minkä kannalta keskeisessä asemassa ovat lainsäädäntömuutokset. Ilman lainsäädäntömuutoksia ei voida tehdä pilottien toteutuksen vaatimia tietojärjestelmämuutoksia, jotka puolestaan mahdollistavat palveluntuottajien pääsyn TE-toimistojen asiakastietojärjestelmään.

Pohjois-Pohjanmaan pilotit keskittyvät nuoriin ja ICT-alaan

Pohjois-Pohjanmaan kasvupalvelupilottien projektipäällikkönä toimii Juha Matikainen, ja valmistelu käsittää kaksi erillistä pilottiaihiota. 

Nuorten palveluihin liittyvä pilotti: Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen
Toimialakohtainen pilotti: ICT-toimialan rekrytointipalvelu
Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen -pilotin keskeisiä tavoitteita on alentaa nuorten työttömyyttä uuden palvelumallin avulla sekä tehostaa avointen työpaikkojen nopea täyttymistä.

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen -pilotissa tavoitellaan allianssimallia. Neuvotteluja potentiaalisten allianssitahojen kesken ja yhteisen tahtotilan muodostamiseksi on käyty kuntatasolla Kuusamon, Oulun, Pudasjärven ja Raahen kanssa. Tavoitteena on, että osapuolet muodostavat palveluiden järjestämiseksi, suunnittelemiseksi, ja tuottamiseksi yhteisen projektiorganisaation, johon kuuluvat projektipäällikkö, assistentti ja ohjausryhmä. Kilpailutuksella puolestaan valitaan sopiva palveluntuottaja tai tuottajia allianssin sopimusasiapuoliksi.

ICT-toimialan rekrytointipalvelu -pilotissa keskeisenä tavoitteena on turvata toimialan yritysten osaavan työvoiman saatavuus. ICT-alojen työttömiä työnhakijoita on alueellamme vuositasolla 1000-1500 henkilöä ja alan yrityksiä noin 100. ICT-alan avoimia työpaikkoja on TE-palvelujen järjestelmässä päivittäin noin 40-50 (tilanne vuodelta 2017).

Pilotissa luodaan rekrytointipalvelun tuottamismalli. Mallista pyritään rakentamaan skaalattava ja myös muilla toimialoilla hyödynnettävä.

Pilottien markkinavuoropuhelusarjan kick-off-tilaisuus järjestetään 20.9. ELY-keskuksen Kymmenenvirran salissa. Tilaisuus on osa markkinavuoropuhelujen sarjaa.

Pilottien rahoitus nykyisestä määrärahasta

TEM ei osoita tässä vaiheessa pilottien toteutukseen erillistä määrärahaa, vaan valmistelu käynnistetään ensisijaisesti sitomalla ELY-keskuksille jo jaettua määrärahaa.

Lisäksi hallitus esitti ensimmäisessä lisätalousarviossaan, että 5 miljoonaa euroa kohdistetaan käynnistettäviin kasvupalvelupilotteihin, joilla edistetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Määrärahajako tehdään sen jälkeen, kun lisätalousarvio ja HE:n 62/2018 sisältämät lakiehdotukset ovat hyväksytty ja valtioneuvosto on tehnyt määrärahajakopäätöksen.

Vuorovaikutusta syvennetään kuntien, yrittäjien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa

Tulevan maakunnan ja kuntien työllisyyden hoidon rajapintoja lisäkartoitetaan syksyn aikana. Kunnille lähetetään ennakkokysely syyskuussa, mikä toimii pohjustuksena loka-marraskuussa toteutettaville kuntatapaamisille ja keskustelutilaisuuksille. Tavoitteena on, että kartoituksen tulokset ja analyysi käsiteltäisiin työryhmän joulukuun kokouksessa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien, Oulun kauppakamarin sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteinen yrittäjille suunnattu Kasvukysely käynnistyi 28.8. Kysely jatkuu viikolle 37.

Tilannekuvasta hyvään tulevaisuuteen –työpaja toteutettiin puolestaan 21.8. Tilaisuudessa oli paikalla TE-toimistojen ja ELY-keskuksen asiantuntijoita, sidosryhmiä ja luottamusmiehiä. Työpajan tuloksena esitettiin toimintamuutoksia ja tekoja.


Työryhmän seuraava kokous on 30.10.2018 klo 13-15.


Lisätiedot:
Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727, petri.keranen@ely-keskus.fi