Ajankohtaista

15.11.2018

Esittelyssä kasvupalvelupilotit ja ateria- ja puhdistuspalveluiden selvitys - johtoryhmä kokoontui 14.11.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun johtoryhmä kokoontui torstaina 14.11. Johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisten asioiden lisäksi kasvupalvelupilottien ja ateria- ja puhdistuspalveluiden valmistelua.

Uudistuksen käsittelytilanne eduskunnassa

Eduskunnan sotevaliokunta on lähettänyt maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät mietintöluonnokset eteenpäin perustuslakivaliokuntaan. Hallituksen esitysten peruslähtökohdat säilyisivät ennallaan, mutta valiokunta ehdottaa täydennyksiä useisiin pykäliin. Täydennykset koskevat pääpiirteittäin maakunnan rahoituksen varmistamista, sote-järjestämislakia, kuntien saatavia kompensaatiokorvauksia, asiakassuunnitelmaa, tietosuojasäännöksiä ja EU:n valtiontukisääntelyn soveltumista. Kyseessä on mittava uudistus ja mietintöluonnokset ovat todella laajat, joten niiden käsittely vie aikaa perustuslakivaliokunnassa. Sen jälkeen kun perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa mietintöluonnoksista, sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä uudistuksen käsittelyä. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen. (Lue lisää)

Pohjoisen maakunnat selvittävät sote-peruspalveluiden markkinatilanteen

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien sote-valmisteluorganisaatiot tekevät yhdessä alueen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden markkinaselvityksen. Selvitys kokoaa tietoa erityisesti valinnanvapauden piiriin tulevien yksityisten sote-peruspalveluiden nykytilasta ja markkinoiden kehityksestä tulevaisuudessa. Kartoitus on osa maakuntien sote-uudistuksen valmistelua.

Tuloksia tarvitaan muun muassa maakuntien palvelustrategian linjauksiin, valinnanvapauslain toimeenpanoon ja toisaalta oman palvelutuotannon suunnitteluun. Selvitys auttaa tunnistamaan mahdolliset markkinapuutetilanteet, jotka edellyttävät maakunnalta toimenpiteitä, ja antaa tietoa, miten maakunnat voivat edesauttaa valinnanvapauden mahdollisuuksien lisääntymistä.

Markkinaselvitys keskittyy niin sanottujen suoran valinnan eli sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden palveluihin sekä henkilökohtaisella budjetilla ja asiakassetelillä saataviin palveluihin, joita ovat muun muassa kotihoito, asumispalvelut ja terapiapalvelut.

Yhteistyökumppanina toimii KPMG Oy Ab, ja selvitystä ohjaavat maakuntien sote-valmisteluorganisaatiot. Selvitys valmistuu alkuvuonna 2019. (Lue lisää)

Kasvupalvelupilotit käynnistyvät

Kasvupalveluiden (nykyiset TE- ja yrityspalvelut) kahden pilotin kohderyhminä ovat alle 30-vuotiaat, vähintään ammatillisen koulutuksen suorittaneet työnhakijat ja ICT-toimialan työnhakijat ja työnantajat.

Nuoriin kohdistuvan pilotin tavoitteina ovat nuorten työttömyyden alentaminen, uuden palvelumallin kehittäminen sekä avoimena olevien työpaikkojen nopea ja tehokas täyttäminen. Lisäksi työnantajille suunnataan palveluita rekrytointiosaamisen ja osaamisen tunnistamisen kehittämiseen. Valmistelussa selvitetään mahdollisuus kytkeä allianssimallia tai sen elementtejä pilottiin.

ICT- toimialan työnhakijoihin kohdentuvassa pilotin tavoitteena on kasvupalvelumarkkinoiden luominen, kilpailullisen hankinnan osaamisen kehittäminen ja järjestäjäosaamisen vahvistaminen. Tavoitteena on luoda malli ja hyvät käytännöt rekrytointipalvelun tuottamisesta.

Molemmissa piloteissa lisätään kokemusta järjestäjä-palveluntuottaja -mallista, parannetaan asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta. Piloteissa kokeillaan kilpailullisia toimintamalleja yritys- ja työnhakija-asiakkaiden palveluissa. Toteutustapana voivat olla muun muassa ostopalvelut, kumppanuus tai allianssimainen yhteistyö.

Pilottien on tarkoitus käynnistyä alkuvuodesta 2019. Pilotteja valmistellaan parhaillaan ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa.

Ateria- ja puhdistuspalveluiden selvitys

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistukseen kuuluvien ateria- ja puhdistuspalveluiden valmistelua on tehty tammikuusta 2018 alkaen. Valmistelu aloitettiin selvitystyöllä, jossa kartoitettiin kuntien ja kuntayhtymien ateria- ja puhtauspalvelut ja niistä maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvät palvelut. Selvitystyössä kartoitettiin muun muassa eri toimintamalleja, ruokailijavolyymeja, resursseja ja tiloja.

Pääsääntöisesti ateriapalvelut toimivat kuntaorganisaation sisäisinä yksikköinä. Maakunnaan alueella kolme kuntaa tuottaa palveluita liikelaitoksena ja yksi kunta yhtiöittänyt toimintansa. Ateriapalveluita tarjotaan muun muassa vuodeosastoilla, palvelutaloissa, henkilöstöruokaloissa ja kuljetetaan kotiin.

Maakuntaan siirtyy noin 900 työntekijää kunnista ja kuntayhtymistä. Heistä 340 on ateriapalveluiden henkilöstöä ja puhtauspalveluiden henkilöstöä 540.

Kerättyä tietoa on analysoitu ja niiden pohjalta on valmisteltu vaihtoehtoisia ratkaisuja ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tuottamiseksi. Johtoryhmä ohjasi valmistelua selvittämään monituottajamallia ja korosti lähiruoan ja asiakaskokemusten merkitystä.

Johtoryhmän kokouksen asialista

Lisätietoa antavat

Lisätiedot:

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152 pauli.harju@pohjois-pohjanmaa.fi

POPmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  050 390 0066 marjukka.manninen@popmaakunta.fi