Ajankohtaista

03.12.2018

Maakunnan valmistelun ohjaavat toimielimet kokoontuivat. Asiaa muun muassa liikenne ja vesi- ja kalataloustehtävistä

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä kokoontuivat torstaina 29.11. Asialistalla oli ajankohtaisten asioiden lisäksi katsaus maakunnan monialaisiin tehtäviin.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisen henkilöliikenteen järjestäminen

Maakuntauudistuksen myötä maakunnat voivat halutessaan ottaa hoidettavakseen myös julkisen henkilöliikenteen. Julkiseen henkilöliikenteeseen kuuluvat kuntien järjestämä palveluliikenne, koulukuljetukset, sosiaalitoimen kuljetukset ja perinteinen joukkoliikenne. Henkilökuljetusmenot Pohjois-Pohjanmaalla on yht. n. 75 milj.€/vuosi. Henkilöliikenteen nykytilaa ja tulevaisuuden toimintamalleja on kartoitettu erillisellä selvityksellä. Tavoitteena on saada maakunnan kattava tiivis yhteistyö ja tehokkaat henkilökuljetukset. Asiasta päättää aikanaan maakuntavaltuusto.

Katso esittelymateriaali

Tienpito- ja liikenneasiat maakuntauudistuksessa

Kokouksessa esiteltiin maakunnan tienpito- ja liikenneasioiden muutoksia uudistuksessa. Maakunnan vastuulle siirtyviä liikenteen tehtäviä ovat muun muassa liikennejärjestelmän toimivuudesta ja liikenneturvallisuudesta huolehtiminen sekä alueellinen tienpito. Myös nykyisten ELY-keskusten liikennevastuualueen maantienpitoon liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy pääosin maakuntien palvelukseen. Liikenteen valtakunnallisia tehtäviä keskitetään Liikennevirastoon ja Liikenteen turvallisuusvirastoon (Trafi). Maakuntauudistuksen jälkeen alueellisen tienpidon järjestäminen rahoitettaisiin maakunnissa erillisrahoituksena.

Katso esittelymateriaali

Maakunnan vesitehtävät ja maakuntien yhteistyö vesi- ja kalatehtävissä

ELY-keskuksessa nykyisin hoidettavat vesi- ja kalataloustehtävät siirtyvät uudistuksessa pääosin maakunnissa hoidettavaksi. Lisäksi valmistelussa olevassa lainsäädännössä vesi- ja kalatehtävien osalta edellytetään yhtä maakuntaa laaja-alaisempaa yhteistyötä. Maakuntauudistuksen yhteydessä valtion vesirakenteiden omistajuus siirtyy Tilakeskukselle, mutta rakenteiden käyttö ja niihin liittyvät velvoitteet ja seurannat jäävät maakunnan hoidettavaksi. Maakuntien yhteistyöstä vesi- ja kalatehtävissä on laadittu selvitys. Pohjois-Suomessa selvitysalue on käsittänyt kolme maakuntaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. Raportissa on tarkasteltu yhteistyön eri muotoja, mutta reunaehtona on pidetty sitä, että päätöksenteko säilyy jokaisella maakunnalla. Tehdyn selvityksen perusteella yhteistyön laajuus voi vaihdella eri tehtävissä.

Katso esittelymateriaali

Maakunnan ja ruokaviraston välisen maksajavirastosopimuksen valmistelun periaatteet

Maakunnan ja ruokaviraston välisen maksajavirastosopimuksen valmistelun periaatteet esiteltiin kokouksessa. Maakunta ja Ruokavirasto laativat keskenään maksajavirastosopimuksen. Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää, että jos maksajavirasto siirtää tehtäviään toisen tahon hoidettavaksi, on tehtävien siirrosta laadittava maksajavirastosopimus. Maksajavirastokokonaisuus sisältää kaikki ne viranomaistehtävät, jotka ovat ehtona sille, että viljelijätuet ja maaseudun kehittämisen tuet voidaan maksaa tuensaajille. Maksajavirastokokonaisuuteen sisältyviä Ruokaviraston ja maakuntien tehtäviä hoidetaan tiiviissä yhteistyössä. Näin varmistetaan, että tuensaajat saavat tukensa oikein ja ajallaan.

Katso esittelymateriaali

Lisätiedot:

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152 pauli.harju(at)pohjois-pohjanmaa.fi
Popmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  050 390 0066 marjukka.manninen(at)popmaakunta.fi