Ajankohtaista

18.03.2019

Alueellinen tarkastelu on lisännyt ymmärrystä sote-palveluista koko maakunnan alueella

Pohjois-Pohjanmaalla sote-uudistuksen valmistelussa sosiaali- ja terveyspalveluita ja niiden kehittämistä on tarkasteltu jakamalla alue maantieteellisesti neljään osaan; Rannikon, Jokilaaksojen, Oulun ja ympäristön sekä Koillismaan alueisiin. Aluejako tehtiin, jotta valmistelussa pystyttäisiin huomioimaan laajan maakunnan eri alueiden erityispiirteet ja maakunnan asukkaiden erilaiset palvelutarpeet.

Kokemukset alueellisesta simulaatiosta ovat olleet hyviä. Yhteistyön kautta alueilta on löydetty sellaisia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita voidaan ottaa myös muissa organisaatioissa käyttöön. Toisaalta on havahduttu huomaamaan sellaisia kehittämisen kohteita, jotka tulee uudistuksen tilanteesta riippumatta tehdä.

Kun alueita on katsottu ja verrattu rinnakkain, on toimijoiden ymmärrys omasta organisaatioista ja koko alueen tilanteesta lisääntynyt. Esimerkiksi kustannusten vertailu on tehnyt näkyväksi sitä, minkälaisia summia palveluiden toteuttamiseen eri alueilla käytetään. Tiedot ovat olleet organisaatioiden saatavilla aikaisemminkin, mutta valmistelun myötä asiaan on herätty aikaisempaa selvemmin.

Työtä on Pohjois-Pohjanmaalla tehty laajalla yhteistyöllä, ja aluetyöryhmissä on ollut mukana niin maakunnan sote-ammattilaisia kuin yksityisen sektorin sekä henkilöstö- ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Ryhmät ovat koonneet alueilta laajat tilannekuvat, joilla taustoitetaan alueen kehittämis- ja uudistustarpeita. Tilannekuviin on kirjattu konkreettisia ehdotuksia siitä, miten asukkaiden palveluiden tarve ja esimerkiksi käytettävissä olevat resurssit ja osaajien saatavuus alueilla saadaan kohtaamaan nykyistä paremmin.

Polku ”kotoa kotiin” näyttää erilaiselta eri puolilla maakuntaa

Palveluita on aluetyöryhmissä tarkasteltu laajoina, monialaisina kokonaisuuksina, asiakkaan koko palvelupolku huomioiden. Yksi esimerkki tällaisesta tarkastelusta on niin sanotun kotoa kotiin -ketjun selvittäminen. Tällä tarkoitetaan niitä palveluita, joita eri ikäiset, eri puolella maakuntaa asuvat ihmiset tarvitsevat pystyäkseen elämään mielekästä arkea pääasiassa kotona, vaikka tarvitsisivatkin väliaikaisesti muita palveluita, esimerkiksi vuodeosastohoitoa.

Pääpaino palveluiden kehittämisessä on siinä, minkälaisia keinoja eri puolilla maakuntaa on tai minkälaisia keinoja tarvittaisiin, jotta ihminen pääsee palaamaan turvallisesti kotiin hoitojakson jälkeen. Valmistelu on tehnyt näkyväksi sitä, miten palvelut toimivat eri alueilla. ”Selvää on, että esimerkiksi kaupunkialueilla palveluita on saatavilla eri tavoin, kuin harvaan asutulla seudulla, ja esimerkiksi kotiin vietävien palvelujen tarjoamiseen tarvitaan alueiden erityispiirteet huomioivia ratkaisuja,” Oulun ja ympäristön ja Koillismaan aluetyöryhmien kummina toiminut Popmaakunnan sote-projektipäällikkö, Oulunkaaren kuntayhtymän kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen sanoo.

Valmistelussa onkin ideoitu uudenlaisia keinoja, joilla palveluita pystyttäisiin tarjoamaan entistä tasapuolisemmin kaikille maakunnan asukkaille. Avuksi tulevat esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon kehittäminen ja tehostetut kuntoutuspalvelut asukkaan tarpeen mukaan paikan päällä tai vaikkapa videon välityksellä. Myös järjestöt ja vapaaehtoiset voitaisiin ottaa nykyistä tiiviimmin osaksi palveluketjua. ”Voisiko esimerkiksi kyläyhdistys olla mukana huolehtimassa arjen turvasta,” Vuorinen avaa työryhmien pohdintaa.

Työryhmien työstä tehdyn analyysin mukaan alueet ovat verrattain yksimielisiä kotoa kotiin -polun pääkohdista, vaikka esimerkiksi ratkaisuehdotukset tai kehittämisen painopisteet voivatkin alueittain vaihdella. Valmistelussa nähdäänkin tärkeänä, ettei työryhmissä tehty työ ja eri toimijoiden kesken saavutettu vuoropuhelu valmistelun päättyessä katkea, vaan sen myötä syntyneitä verkostoja hyödynnettäisiin myös jatkossa.

 

Lisätiedot:

Kokonaisuus: sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä, sirkku.pikkujamsa@popmaakunta.fi, p. 050 576 8518

Alueittain:

Oulu ja ympäristö:
Anna Haverinen, p. 044 703 4018, anna.haverinen@ouka.fi

Leena Pimperi-Koivisto p. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com

Anu Vuorinen p. 044 365 5473, anu.vuorinen@oulunkaari.com

Koillismaa:
Markku Kipinä p.040 860 8080, markku.kipina@kuusamo.fi
Anu Vuorinen p. 044 365 5473, anu.vuorinen@oulunkaari.com

Rannikko:
Sirkka-Liisa Olli p. 044 703 4744, sirkka-liisa.olli@ouka.fi

Jokilaaksot:
Leena Pimperi-Koivisto p. 050 395 0331, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com
Johanna Patanen, p. 040 685 4035, johanna.patanen@popmaakunta.fi

Lisätietoa aluesimuloinnista: www.popmaakunta.fi/aluesimulointi