Soteka-valmistelu

Popmaakunnan soteka, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kasvupalveluiden yhteistyö, osoitti selkeitä kehittämisen kohteita, joilla voidaan tarjota vaikuttavampaa työllisyydenhoitoa.

Työllisyydenhoidon käytännöt ja panostukset vaihtelevat kunnittain Pohjois-Pohjanmaalla. Palvelut saattavat olla kunnasta riippuen joko vahvasti koordinoituja tai sirpaleisesti organisoituja eri kunnan hallintokuntien alle. Usein työllisyydenhoidon asiat nähdään sosiaalipalveluna ja yhteys kunnan elinkeinotoimintaan jää vähäiseksi. Vaikuttaviin asiakkaan tilannetta eteenpäin vieviin tuloksiin oli päästy kunnissa, joissa oli vahva yhteistyö aikuissosiaalityön ja työllisyyden hoidon välillä.

 

Soteka-valmistelun keskeiset nostot ja ehdotukset jatkokehittämisestä (kaikki nostot diasetissä):

• Useat kunnat mainitsevat kuntouttavan työtoiminnan ja osaamisen kehittämisen yhdistelmistä. Vaikka opinnollistaminen ei ole vielä tällä hetkellä volyymiltaan suurta, ovat yksittäiset työpajoilla toteutuneet kokeilut olleet onnistuneita. Mallia kannattaa jatkokehittää yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.

Osatyökykyisten työllistäminen kunnan tehtäviin. Tilanteen mukaan työsuhteessa huomioidaan tehtävien sisältö tai työajan järjestelyt.

• Useat kunnat ovat varanneet resursseja palkkatuen kuntalisiin, mutta yhteinen viesti on että niiden käyttö ei ole volyymiltaan suurta.

Kuntouttava työtoiminta ns. pohjapalveluna, joka räätälöidään asiakkaan tilanteen mukaan. Jaksoon voi sisältyä koulutuskokeilua tai muuta ostopalvelua.

• Kuntien kokemuksen mukaan pitkään työttömänä olleiden palveluissa on saatu onnistumisen kokemuksia asiakkaille räätälöidyistä henkilökohtaisista palveluista. Konkreettinen ja hyväksi todettu esimerkki on ´rinnallakulkija´, jossa asiakas saatetaan tai tarvittaessa noudetaan kotoa esimerkiksi tutkimuksiin tai työpaikalle.

Palvelurakenteesta näyttää puuttuvan palvelumuoto asiakkaille, joiden toimintakyky ei ole riittävä kuntouttavaan työtoimintaan. Päihdeongelmaiset jäävät työtoiminnan ulkopuolelle, erityisesti nuorten kohdalla tilannetta pidetään laajasti huolestuttavana ja entisestään syrjäyttävänä.

Järjestöyhteistyö asiakkaan palveluissa. Kunta tukee järjestöjä/kylätoimikuntia rahallisilla avustuksilla sekä antamalla hallinnollista apua, jolloin järjestöt/kylätoimikunnat voivat työllistää tai järjestää asiakkaille työkykyä ylläpitää toimintaa.

Soteka valmistelun yhteenveto

Työikäisten palvelukokonaisuus ja monialaiset palveluketjut -esittelymateriaali

Tutustu myös:
elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus - Työryhmä 2 materiaalit