Maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö - Työryhmä 1

Käytännön valmistelutyötä tehtiin neljässä työryhmässä, jotka ohjausryhmä oli asettanut. Työryhmä 1 eli Maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö oli yksi näistä neljästä substanssityöryhmästä. Työryhmän 1 tehtävät liittyivät pääosin maakuntaliiton ja ELY-keskuksen lakisääteisiin tehtäväalueisiin. Toimintamalliksi muodostui maakuntaliiton ja ELY-keskuksen asiantuntijoiden ´työnyrkkityöskentely´. Laaja työryhmä järjestäytyi syyskuussa 2016. Lisäksi laajalle työryhmälle järjestettiin kaksi työpajaa: tammikuussa 2017 ja toukokuussa 2018.

 

Tehtävien nykytilakartoitus, tehtäväkuvaukset ja resurssikartoitus toteutettiin pääosin syksyn 2016 aikana. Nykytilaraportti (tehtävien nykytilakartoitus ja tehtäväkuvaukset) valmistui helmikuussa 2017. 
 
Laajan työryhmän ensimmäisessä työpajassa työstettiin maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytilanteen arviointi – erityisesti prosessien sujuvuuden, yhteistoiminnan ja vaikuttavuuden näkökulmista. Lisäksi pohdittiin keinoja, joilla voidaan kehittää prosesseja sellaisiksi, että ne vastaavat paremmin alueen ja toimijoiden tarpeisiin. Toinen laajan työryhmän työpaja järjestettiin yhdessä maakuntakaavoituksen neuvottelukunnan kanssa. Työpajassa työstettiin palvelukokonaisuuksittain vaikuttavuustavoitteet, toiminnan tulokset asiakkaille, palvelut, suoritteet ja hankkeet sekä uudet tavat toimia. 
 
Työryhmässä valmisteltiin tehtäväalueittainen koetalousarviopohja. 
 
Samanaikaisesti kansallisesti käynnistyi maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu. Pohjois-Pohjanmaa oli myös yksi pilottimaakunta valtakunnallisessa AAMU-hankkeessa, jossa arvioitiin maakuntauudistuksen vaikutuksia alueidenkäytön suunnitteluun sekä eri toimijoiden rooliin. BEMINE-hankkeen keskeisenä päämääränä taas oli kehittää integroivaa strategista suunnittelua. Tämä osui hyvin yksiin käynnissä olleiden maankäyttö- ja rakennuslain ja maantielain uudistamisprosessien kanssa.  

Työryhmässä tuotettiin lisäksi kaksi erillisselvitystä. Perustettu ennakoinnin alatyöryhmä tarkensi tulevan maakunnan ennakointitehtäviä. Näkökulmana oli koulutuksen ennakointia laajempi näkökulma. Loppuraportti valmistui kesäkuussa 2017 ja se vastasi tiekartan määrittelemiin haasteisiin. Raportissa oli ehdotuksia ennakoinnin järjestämiseen, tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä analysointiin uudessa maakuntaorganisaatiossa. 

Henkilöliikenteen osalta asiantuntijakonsultti tuotti selvityksen Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun käyttöön ja päätöksenteon tueksi. Työssä kuvattiin Pohjois-Pohjanmaan julkisen henkilöliikenteen nykytilanne ja jatkovalmistelun pohjaksi soveltuva(t) toimintamalli(t) sekä ratkaisumalli julkisen henkilöliikenteen toimintamallista ja alustavasta toimintasuunnitelmasta sen saavuttamiseksi. Työ valmistui joulukuussa 2018.