Maaseutupalvelut, vesi- ja kalatalous, lomitus ja ympäristöterveydenhuolto - Työryhmä 4

Maaseudun kehittämisen ja maksajaviraston tehtävien valmistelua tehtiin laajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyötahot maaseutupalvelujen osalta ovat ympäristöterveydenhuolto, lomitus, vesi- ja kalataloustehtävät sekä aluekehittäminen.  

Valmistelun näkemyksiä:

  • kaikkien maksajavirastotehtävien siirtämistä maakunnan kokoiseen toimintayksikköön, nykyisiä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita suurempaan yksikköön, pidettiin hyvänä, koska se tukee tavoitetta tarjota asiakkaille erikoistumisen kautta parempaa neuvontaa ja osaavampaa palvelua. 
  • Valmistelun aikana aloitettua tiiviimpää yhteistyötä maaseutupalvelujen osalta yhteistoiminta-alueiden ja ELY:n maaseutuhallinnon osalta on hyvä jatkaa. Samoin yhteistyö ja yhteydenpito ympäristöterveyden ja lomituksen toimijoihin tulee jatkua. Yhteistyön avulla voidaan jatkossakin yhtenäistää käytäntöjä, lisätä keskinäistä osaamista ja tukea työssä jaksamista.  

Valmistelun pääkohtia olivat keskustelutilaisuudet, työpajat, kyselyt ja työryhmätyöskentely. Keskustelutilaisuuksissa henkilökunta toi aktiivisesti esille kehittämiskohteita ja vahvuuksia.

Toimialalta siirtyy lähivuosina useita henkilöitä eläkkeelle. Tehtävien hoito edellyttäisi jo pelkästään maksajavirastotehtävien eriyttämisvaatimusten vuoksi henkilöstömäärän säilyttämistä nykyisellä tasolla. Jo nyt koetaan tietyissä tehtävissä resurssipulaa. Yksi vaihtoehto asian ratkaisemiseksi olisi kasvattaa nykyisten yhteistoiminta-alueiden kokoa. Tehokkain ja osaavin organisaatio voitaisiin rakentaa yhdistämällä sekä kuntien että ELY-keskuksen maaseututehtävät maakunnan kokoisiin alueyksiköihin - olkoot kokoavana tekijänä nykyiset ELY-keskukset, maakunnat tai Ruokavirasto.
  

Lomituspalveluiden valmistelua tehtiin kartoittamalla nykytilaa, asiakkaiden ja henkilöstön määrää sekä volyymia maakunnan alueella. Palvelukuvaukset on tehty asiakas- ja henkilöstönäkökulmasta.

Tulevaisuuden lomituspalvelulain valmistelussa ja uudistamisessa tulee huomioida alueellinen tarve ja maantieteelliset olosuhteet asiakkaiden osalta. Pääasia ei saa olla tiukka maantieteellinen tai maakunnallinen raja. Tilojen määrä vähenee ja lomituspalvelua käyttävien yrittäjien määrä vähenee. Tarve ei kuitenkaan lopu, ja toisaalta vajaus lomittajien määrässä on kasvava ongelma. Tulevaisuudessa tulee panostaa henkilöstön kouluttamiseen ja jatkuvaan rekrytointiin. 
  

Ympäristöterveydenhuollossa työskennellään ihmisten ja eläinten terveyden ja elinympäristön terveellisyyden ylläpitämiseksi. Liittymäpinta terveydenhuoltoon on vahva, joten tulevissa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksissa ympäristöterveydenhuolto tulee ottaa huomioon.

Kuntien yhteistoiminta-alueiden ja AVI:n ympäristöterveydenhuollon sekä AVI:n alkoholihallinnon järjestämistä maakunnassa suunniteltiin ELY:n maaseutupalveluiden, luonnonvarat ja vesistöt -palveluiden sekä kuntien lomituspalveluiden ja maaseutupalveluiden kanssa.

Valmistelua tehtiin monipuolisessa yhteistyössä henkilökunnan ja yhteistoiminta-alueiden esimiesten kanssa. Henkilöstökyselyn tuloksia hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Valmistelu tiivisti myös yhteistyötä eri viranomaisten kesken. 

Valmistelun näkemyksiä:

  • Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen maakunnalle ja siten nykyisiä yhteistoiminta-alueita suurempaan yksikköön pidettiin hyvänä, koska se tukee tavoitetta tarjota asiakkaille erikoistumisen kautta parempaa neuvontaa ja osaavampaa valvontaa.
  • Valmistelussa nostettiin esille myös erityisesti pohjoista Suomea koskeva huoli riittävän tiheästä ympäristöterveydenhuoltoa palvelevasta laboratorioverkostosta. Asialla on suuri merkitys erityisesti talousvesi- ja elintarvikevälitteisiin epidemioihin varautumisessa. 
  • Valmistelun aikana aloitettua yhteistyötä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden välillä on hyvä jatkaa. Toimialakohtaisissa tiimeissä voidaan jatkossakin yhtenäistää valvontakäytäntöjä, lisätä osaamista ja tukea työssä jaksamista.  
  • Toimialueiden välisillä sopimuksilla voidaan laajentaa viranhaltijoiden toimivaltaa yli yhteistoiminta-aluerajojen. Maakunnan eteläisillä alueilla toimivallan laajentamista on hyödynnetty onnistuneesti valvontaeläinlääkäreiden tehtävissä. 

 

 
Maakunnan vesi- ja kalatalous valmistelussa syntyi asiakasnäkökulmasta tehdyt palvelukuvaukset. Valmistelu sai asiantuntijat pohtimaan muuttuvaa toimintatapoja muuttuvassa ympäristössä sekä vesi- ja kalatehtävien yhteyttä ja tehtävien linkittymistä toisiinsa. Verkostoyhteistyötä tehtiin eri aiheiden tiimoilta, kuten maakunnan vesistökunnostusverkosto, vesistövisio ja vesiensuojelun tehostamisohjelma. 
 
 
 

Valmistelun materiaalit:

Nykytilan selvitys

Maksajavirasto ja maaseudun kehittäminen -loppuraportti

Lomitus-loppuraportti

Ympäristöterveydenhuolto-loppuraportti

Vesi- ja kalatalous -loppuraportti

"Jo nyt koetaan tietyissä tehtävissä resurssipulaa. Yksi vaihtoehto asian ratkaisemiseksi olisi kasvattaa nykyisten yhteistoiminta-alueiden kokoa."