Pelastustoimi ja varautuminen - Työryhmä 3

Pohjois-Pohjanmaan alueen molemmat pelastuslaitokset, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos, ovat olleet mukana uudistuksen valmistelussa kehittämässä alueen pelastustoimintaa ja varautumista. Valmistelussa löydettyjä kehittämiskohteita voidaan viedä molemmissa alueen pelastuslaitoksissa eteenpäin nykylainsäädännön puitteissa. Pelastustoimen ja varautumisen työryhmä (TR3) aloitti toimintansa 4.10.2016. 

Pelastustoimen ja varautumisen kattava nykytilan kartoitus on tehnyt näkyväksi kehittämiskohteita, mutta toisaalta myös sellaisia hyviä käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Maakunnalle siirtyvistä tehtävistä kuvattiin organisointi, resurssit, volyymit, johtamisrakenne ja keskeiset toimintaprosessit ja tehtiin analyysi, joka kuvaa mikä on toimivaa, mitä halutaan vahvistaa ja mitkä ovat nykytilan ongelmakohdat sekä kehittämistarpeet. 

Yhteistyötä yli rajojen 
Maakunnan varautumisen valmistelu tehosti ja jämäköitti eri toimijoiden yhteistyötä. Valmistelussa nostettiin esille aidosti oikeita yhteisen varautumisen näkökulmia ja yhteistyötä. Tavoitteena on saada maakunnan tasoinen varautumisfoorumi tai jokin muu varautumisen rakenne yhteistyölle.

Ensihoidon suuronnettomuusvalmiuden kehittäminen yhtenäiseksi toimintamalliksi on käynnistynyt. Eri organisaatioiden välinen yhteistyö on huomattavasti parantunut maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana. Potilasturvallisuus- ja laatutyön yhteisellä systemaattisella kehittämisellä parannetaan koko Pohjois-Pohjanmaan ensihoitopalvelua.

Maakuntien välinen yhteistyö on tiivistynyt. Lapin ja Kainuun kanssa on valmistelu yhteisen ympärivuorokautisen tilannekeskuksen perustamista. Esimerkki maakuntien yhteistyöstä on myös Pohjois-Suomen pelastuslaitosten yhteinen pelastusjoukkue Arctic Rescue Team. 

Valtakunnallisella tasolla pelastustoimen kehittämistä on tehty Sisäministeriön vetovastuulla. Valtakunnallisessa hankkeessa kehittäminen on painottunut esimerkiksi pelastustoimen strategiseen johtamiseen ja talouteen, tietohallintoon, tiedonhallintaan ja palvelutasoon liittyviin asioihin sekä maakuntien varautumisen kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on luoda yhteneväinen varautumisen malli kaikkien maakuntien alueille.

Valmistelutyöstä hyödyt tulevaisuuden kehittämistyöhön

  • Varautumisen yhteensovittamisen kehittäminen: voidaan hyödyntää Pohjois-Suomeen luotua varautumisen yhteistyöverkostoa sekä mallia maakunnan/alueen varautumisen rakenteesta (valmiusfoorumin perustaminen)​
  • Pelastustoimen valmistelu antoi molemmille pelastuslaitoksille uutta näkökulmaa tulevaisuuden yhteistyöhön keskenään ja kaikkien ympärillä toimivien pelastuslaitosten kanssa​
  • Voidaan tarkentaa ja mahdollisuuksien mukaan valmistella JTS-prosessissa kartoitettuja sopeuttamistoimenpiteitä​
  • Viedään eteenpäin sisäministeriön ohjausprosessia nykyisissä pelastuslaitoksissa (omavalvonta ym.) riippuen mahdollisista lainsäädännön muutoksista​
  • Luotiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) yhteistyön kanavat eri toimijoihin (´poikkihallinnollinen yhteistyö´)​
  • Pelastustoimen 24/7-tilannekeskuksen perustaminen (Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot, Lappi, Kainuu); tehty aiesopimus, suunnittelu käynnistetään selvitystyöllä vuoden 2019 aikana​.
  • Pohjois-Suomen pelastuslaitosten yhteisen pelastusjoukkueen (Arctic Rescue Team) perustaminen; tehty aiesopimus, valmistelu alkanut (huom. ei ole varsinaisesti maku-/sote-uudistuksen hanke, mutta on esimerkki eri maakuntien pelastuslaitosten välisestä yhteistoiminnasta)​
  • Pelastustoimen uudistamishankkeen (SM) toimenpiteiden ja ehdotusten kehittäminen ja jalkautus.
  • Laadittua projektisuunnitelmaa (pelastustoimi, varautuminen, ensihoito) voidaan hyödyntää myöhemmin Pohjois-Pohjanmaalla tai esim. Pohjois-Suomessa, jos rakenteelliset muutokset tulevat uudelleen ajankohtaiseksi; voidaan hyödyntää myös valtakunnan tasolla yhdistettäessä pelastuslaitoksia samantyyppisessä toimintaympäristössä.