Monialainen integraatio

Popmaakunnassa valmistelua ohjaavan ymmärryksen mukaan integraation tulee tapahtua järjestämisen, rahoituksen, tiedon, palveluiden sekä tahdon ja asenteiden osalta, jotta integraatiolla saavutetaan kaikki mahdolliset hyödyt. Asiakkaan näkökulmasta integraatiolla turvataan paremmin toimivia palveluita, joissa palveluketjut ovat sujuvia ja siirtyminen palveluista toiseen on saumatonta ja tarvittava tieto kulkee mukana. Väestötason integraatio määrittää väestösegmentteihin pohjautuen palvelujen yhteensovittamisen rakenteelliset ja toiminnalliset periaatteet.

Integroiduilla monialaisilla palvelukokonaisuuksilla ja -ketjuilla tavoitellaan asiakkaiden yhdenvertaisuuden parantamista ja oikean tasoisten ja -aikaisten palveluiden turvaamista.  Palveluintegraatio luo edellytykset kustannustehokkaalle, laadukkaalle ja vaikuttavalle palvelukokonaisuudelle, jonka vaikuttavuutta on mahdollista valvoa, seurata ja ohjata systemaattisesti kerättävän laadullisen ja määrällisen tiedon perusteella. Yhdeksi integroitujen palveluiden ehdottomaksi hyödyn saajaksi tunnistettiin paljon palveluita käyttävät asiakkaat, joiden palvelutarpeet ovat monialaisia ja usein myös pitkäkestoisia.

Popvalmistelussa integroituja asiakkaan palvelupolkuja tunnistettiin, kuvattiin ja analysoitiin eri palvelukokonaisuuksissa. Yhteisiä asiakkuuksia tunnistettiin erityisesti työikäisten palvelukokonaisuudessa. Yhteisien asiakastapauksien kautta kuvattiin ja analysoitiin monialaisia asiakasprosesseja, joissa on mukana monia palvelun tuottajaorganisaatioita sekä asiantuntijoita. Prosessien kuvauksissa on pyritty roolien, työnjaon ja tiedon kulun kuvaamiseen sekä myös alustavaan tehtävien jakoon, minkä yhden järjestäjän malli olisi voinut mahdollistaa.

Integraatiotiimi asiakkaan turvana

Integraatioajatuksen taustalle kuvattiin ihmisen elämänmittaista polkua, joka voi vaatia tietyissä tilanteissa (esim. siirtymät) tukea ja ohjausta, eritasoisia palveluohjauksen muotoja tai asiantuntija-apua. Aikuissosiaalityön koordinoiva rooli tunnistettiin näissä monialaisissa palveluketjuissa erittäin merkittäväksi ja yhteensovittavaksi. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville asiakkaille tarjottavan erittäin vahvan tuen muodoksi kuvattiin monialaisen, verkostomaisen ja ketterän ns. integraatiotiimin kokoamista. Tiimi koottaisiin asiakaslähtöisesti hänen tarpeitaan vastaavaksi asiantuntijoiden tiimiksi asiakkaan oman elämän hallinnan, kuntoutumisen tai vaikka työllistymisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan oma osallistuminen tiimin toimintaan ja hänen oma kuva ja käsitys palvelutarpeestaan. Integraatiotiimi voitaisiin nähdä osana OT (Osaamisen Tuki)-keskuksen verkostomaista toimintaa.

Esimerkkejä työikäisten palvelupoluista (prosesseista), joita kuvattiin ja analysoitiin monialaisissa työryhmissä:

·         Kasvu(TE)- ja sote-palvelut

·         Nuorisotyö- ja sote-palvelut

·         Työterveyshuolto- ja sote-palvelut

·         Kuntoutus- ja sote-palvelut

·         Terveyssosiaalityö- ja sote-palvelut

·         Kotoutumis- ja sote-palvelut

·         Rikosseuraamus- ja sote-palvelut

Kaikissa muissakin elämänkaaren mukaisissa palvelukokonaisuuksissa, lasten ja perheiden sekä ikäihmisten palvelukokonaisuuksissa integraation periaatteet ohjasivat valmistelua: palvelurakenteen tasojen ja monialaisuuden yhteensovittaminen, palveluiden oikea-aikaisuus ja palvelutarpeen mukainen kohdentaminen sekä vaikuttavat palveluketjut.