Uudistuksen kärkihankkeet

Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden palveluita kehitetään osana maakunta- ja sote-uudistusta myös viidessä kärkihankkeessa.

Lasten ja perheiden palveluja uudistetaan LAPE-muutosohjelmalla

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Ensisijaista on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Peruspalveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Muutosohjelma koskee kaikkia palveluja: neuvolaa, muuta terveydenhuoltoa, lastensuojelua, koulua, varhaiskasvatusta sekä vapaa-ajan palveluita.

Pohjois-Pohjanmaalla muutoksen toimeenpanosta vastaa Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla -hanke.

Lue lisää:

LAPE-muutosohjelma valtakunnallisesti

Toimiva arki -hanke Pohjois-Pohjanmaalla

Koti- ja omaishoitoa kehitetään I&O-hankkeessa

I&O-kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Pohjois-Pohjamaalla tavoitteena on luoda ikäystävällinen maakunta, jossa
· ikäihmiset osallistuvat ja heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa palveluidensa kehittämiseen
· kaikki saavat palveluita yhdenvertaisesti ja entistä joustavammin
· kotona asumista tuetaan kiinnittämällä huomiota ihmisten toimintakykyyn ja monipuolisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen.
· tarjotaan yhteen sovitettuja palveluita keskitetyn palveluohjauksen ja sujuvan tiedonkulun avulla
· omais- ja perhehoidon palvelut ovat yhdenmukaisia ja vastaavat ihmisten tarpeisiin.

Lue lisää:

I&O valtakunnallisesti

I&O Pohjois-Pohjanmaalla

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdistetään asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.

Kärkihanke sisältää useita osahankkeita, joista sote-uudistukseen liittyvät palvelusetelikokeilu, omahoidon sähköiset palvelut, julkinen palvelulupaus sekä kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli.

Lisätietoa kärkihankkeesta


Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä. Tarkoituksena on edistää nykyistä paremmin heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja vastuunottoa sekä ehkäistä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Kärkihankkeessa rahoitetaan kymmentä hanketta, jotka liittyvät muun muassa terveiden elämäntapojen lisäämiseen, mielenterveyden vahvistamiseen ja yksinäisyyden torjumiseen.

Lisätietoa kärkihankkeesta


Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke tähtää siihen, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Palveluketjut toimivat saumattomasti ja oikea-aikaisesti, ja osatyökykyiset henkilöt saavat tarvitsemansa palvelut ja etuudet.

Palveluja ja työllistymisen polkuja kehitetään yhteensä 12:ssa alueellisessa hankkeessa, joissa on mukana muun muassa kuntia, kuntayhtymiä ja oppilaitoksia.

Lisätietoa kärkihankkeesta

Lue lisää hallituksen kärkihankkeista:

Alueuudistus.fi

Muita hankkeita Pohjois-Pohjanmaalla:

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Hanke tukee erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa. Hanke toimii maakuntavalmistelussa sekä Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa.


SoteNoste

Hanke tuo yhteen Koillismaan alueen PK-yrittäjät verkostoitumalla ja valmistautumalla sote- muutokseen.