Ajankohtaista

21.12.2018

Henkilöstöjärjestöt mukana maakunnan valmistelussa

Lakien hyväksymisen jälkeen aloittaa maakunnan väliaikaishallinto, vate, joka tulee tekemään maakuntaa sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia. Vaten tulee noudattaa toiminnassaan yhteistoimintalain periaatteita. Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun.  

Järjestöjen ja työnantajan edustajista koostuva väliaikainen yhteistyöryhmä kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 18.12.

Uudistuksen lakipaketit ovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Käsittelyaikaa kokonaisuudessaan maaliskuun puoleen väliin saakka, jolloin nykyisen hallituksen istuntokausi päättyy. Perustusvaliokunta oman työnsä päätyttyä lähettää lakipaketit sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Sotevaliokunta lähettää paketit ns. isoon saliin päätettäväksi. Tämän kaiken tulisi tapahtua ennen maaliskuuta 2019. Eduskunnan hyväksynnän jälkeen presidentti allekirjoittaa lait, ja lait astuvat voimaan.

Kun lait tulevat voimaan, siirrytään nykyisestä esivalmistelusta varsinaiseen valmisteluvaiheeseen. Tällöin maakunta aloittaa toimintansa itsenäisenä, omalla y-tunnuksella, ja väliaikainen toimielin, vate, saa virallisen päätösvallan voimaanpanolain mukaisesti.

Maakuntavaalit voidaan järjestää noin 6 kuukautta lakien voimaantulon jälkeen. Valtuusto ja muut toimielimet aloittavat vaalien jälkeen ja päätösvalta siirtyy vatelta uusille toimielimille. Toimielinten päätettäviä asioita ovat mm. strategia, talousarvio, organisaatio, hallintosääntö jne. Valtuusto aloittaa myös viranhaltijoiden rekrytoinnit portaittain. Suurin osa henkilökunnasta siirtyy liikkeenluovutuksella 1.1.2021, kun maakunta aloittaa toimintansa.

Popmaakunnan esimiesten muutosjohtamisen ensimmäinen valmennusohjelma on päättynyt. Ohjelma on koettu hyödylliseksi, joten valmennusta jatketaan uusille ryhmille ensi keväänä. Ensimmäiseen puolen vuoden koulutuskokonaisuuteen osallistui yli 100 esimiestä eri organisaatioista eri puolelta maakuntaa. Koulutukset ovat osa POP muutoksen tuki -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on varmistaa, että johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa ja ajankohtaista tietoa uudistuksesta ja tukea muutostilanteeseen.

Valmisteluorganisaatio muotoutuu uudelleen rakentamaan tulevaa maakuntaa. Linjaukset tehdään alkuvuoden 2019 aikana. Valmisteluun rekrytoidaan lisää osaajia lakien vahvistumisen jälkeen, mutta tällöin korostuu myös muutoksen tekeminen oman työn ohella nykyisissä organisaaioissa. Henkilöstön edustus otetaan huomioon valmistelun työryhmien kokoonpanoissa.

Konsultti Jouko Luukkonen esitteli maakunnan konsernipalveluiden organisoitumista. Toimialojen ja liikelaitosten johto vastaa taloudesta, toiminnasta ja henkilöstöstä. Konsernipalvelut tukee johdon toimintaa. Tällä hetkellä konsernipalveluiden organisoitumisesta on useita eri malleja. Asian käsittely jatkuu ja siihen palataan myöhemmissä kokoontumisissa.

Väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpano verkkosivuilla